Koperta ze znakiem małpki.

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Strona z projektami dofinansowanych z funduszy europejskich realizowane przez Miasto Opole
Strona z informacją o projektach dofinansowanych ze środków budżetu państwa
Strona główna elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opole
udostępniony zestaw kanałów informacyjnych RSS strony www.opole.pl

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3

Dla Mieszkańca
Osoba czytająca mapę

Projekt skierowany jest do 12 zespołów szkół zawodowych z terenu Aglomeracji Opolskiej (M. Opole: ZSM, ZSEL, ZSEK, ZSB, ZSZ nr4, ZSTiO, ZSZ im. St. Staszica oraz ZS w Dobrzeniu Wielkim, ZS w Niemodlinie, ZS w Ozimku, ZS Krapkowicach i ZS w Zdzieszowicach) oraz do uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych wyżej wymienionych szkół. Zakłada się udział 959 uczniów oraz 37 nauczycieli.

Celem projektu jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy oraz mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy. Cel ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców na konkretne umiejętności i kwalifikacje. Planowane działania w rezultacie zaspokoją potrzeby uczniów (przyszłych pracowników) oraz pracodawców i przyczynią się do zmniejszenia deficytu osób pożądanych na rynku pracy. Ponadto celem projektu jest poprawa przygotowania praktycznego uczniów, co zostanie osiągnięte poprzez planowane staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach, a więc w rzeczywistych warunkach pracy.

W celu wzmocnienia współpracy szkół z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym planuje się utworzenie klas patronackich Politechniki Opolskiej, w których m.in. będą prowadzone autorskie wykłady z zakresu kompetencji zawodowych zgodnych z kierunkami kształcenia uczelni wyższej na poszczególnych wydziałach, realizowane przez wykładowców PO, połączone z warsztatami aktywizującymi i pokazami.

W celu lepszego przygotowania uczniów do podjęcia pracy w zawodzie planuje się zajęcia specjalistyczne, z wykorzystaniem innowacyjnych form przekazywania i utrwalania wiedzy. W tym samym celu szkoły zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych.

Wsparciem zostaną także objęci nauczyciele przedmiotów zawodowych, dla których planuje się studia podyplomowe oraz kursy zawodowe. W celu podniesienia kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli planuje się także staże zawodowe w przedsiębiorstwach, dzięki czemu uaktualnią swoją wiedzę i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy. Planuje się wzmocnienie etatów doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach biorących udział w projekcie spoza Miasta Opola oraz realizację dodatkowych godzin z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Dodatkowo przewiduje się organizację wyjazdowych obozów naukowych połączonych z możliwością poznania zasad funkcjonowania przedsiębiorstw z różnych branż oraz warsztatów kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy m.in. pracy zespołowej.

W ten sposób zarówno uczniowie jak i nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje, a tym samym staną się bardziej konkurencyjni na rynku pracy.

 

Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.09.02.02-16-0020/16-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 29.03.2017 r.

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Program: RPO WO 2014-2020

Partner wiodący: Miasto Opole

Partnerzy: Samorząd Województwa Opolskiego/Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Powiat Opolski, Powiat Krapkowicki, Gmina Dobrzeń Wielki, Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska

Wartość projektu ogółem: 4 999 000,00 PLN (Miasto Opole – 4 256 943,11 PLN)

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 4 999 000,00 PLN (Miasto Opole – 4 256 943,11 PLN)

Wartość dofinansowania: 4 497 435,00 PLN (Miasto Opole – 3 809 858,35 PLN)

Okres realizacji projektu: od 01.2019 r. do 08.2022r.

 

logotyp

 

Dane kontaktowe
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lokalizacja