Koperta ze znakiem małpki.

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Strona z projektami dofinansowanych z funduszy europejskich realizowane przez Miasto Opole
Strona z informacją o projektach dofinansowanych ze środków budżetu państwa
Strona główna elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opole
udostępniony zestaw kanałów informacyjnych RSS strony www.opole.pl
Tłumacz języka migowego
tekst łatwy do odczytania ETR
Komunikaty
Miasto

Raport o stanie Miasta Opola za 2023 rok

panorama

Zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) w bieżącym roku Prezydent Miasta Opola przedstawił Radzie Miasta Opola Raport o stanie Miasta Opola za 2023 rok – Raport stanowi załącznik do niniejszej informacji. Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 

Raport będzie rozpatrywany przez Radę na sesji w dniu 20 czerwca 2024 roku, która rozpocznie się o godzinie 10:00. 

Nad raportem zostanie przeprowadzona debata, w której biorą udział radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Miasta Opola.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącej Rady Miasta Opola pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 50 podpisami. Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu 19 czerwca 2024 roku, jest to dzień poprzedzający sesję, podczas której ma być rozpatrzony Raport.
Zgłoszenia mieszkańców, które wpłyną do Przewodniczącej Rady Miasta Opola po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Pisemne zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem składa się w Urzędzie Miasta Opola (Ratusz) – pok. 308, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres zamieszkania mieszkańca Miasta Opola zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 50 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie nad raportem według kolejności zgłoszeń.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721).

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi wotum zaufania.
 

 

 

Dane kontaktowe
Biuro Rady Miasta
ul. Rynek 1A
45-015
77 45 11 892
urzad [at] um.opole.pl
Lokalizacja