E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Komunikaty
Miasto

Raport o stanie Miasta Opola za 2021 rok

panorama

Zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005) w bieżącym roku Prezydent Miasta Opola przedstawił Radzie Miasta Opola Raport o stanie Miasta Opola za 2021 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Raport będzie rozpatrywany przez Radę na sesji w dniu 23 czerwca 2022 roku, która rozpocznie się o godz. 10:00.

Nad raportem zostanie przeprowadzona debata, w której biorą udział radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Miasta Opola.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miasta Opola pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 50 podpisami. Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu 22 czerwca 2022 roku, jest to dzień poprzedzający sesję, podczas której ma być rozpatrzony Raport.

Zgłoszenia mieszkańców, które wpłyną do Przewodniczącego Rady Miasta Opola po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Pisemne zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem składa się w Urzędzie Miasta Opola (Ratusz) – pok. 308, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres zamieszkania mieszkańca Miasta Opola zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 50 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie nad raportem według kolejności zgłoszeń.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005).

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi wotum zaufania.

 

Dane kontaktowe
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lokalizacja