Konkurs im. Jana Całki | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

Konkurs im. Jana Całki

Już pod raz drugi zapraszamy społeczników i organizacje pozarządowe do udziału w konkursie im. Jana Całki, w którym nagrodzimy osoby i podmioty szczególnie zasłużone w działalności społecznej na rzecz Miasta Opola i jego mieszkańców.
Nagroda będzie przyznana w dwóch kategoriach:
– „Lider Społeczny Roku 2017”,
– „Pożytek Roku 2017”.
W każdej kategorii laureaci otrzymają nagrodę w wysokości 5000,00 zł.
Sektor obywatelski rozwija się coraz bardziej prężnie w Opolu i ważne abyśmy dostrzegali niezwykłe zaangażowanie społeczne osób oraz organizacji. Nagroda im. Jana Całki jest tego wyrazem jak również formą upamiętnienia postaci Jana Całki, który swoim życiem, pracą zawodową i społeczną dawał wyraz solidarności i obywatelskiej wrażliwości.

Szczegóły konkursu:
Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu przyznawania Nagrody im. Jana Całki, przyjętego uchwałą NR XXXII/610/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Jana Całki (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2016 r., poz. 2312)

od dnia 2 stycznia 2018 r. można zgłaszać kandydatury

na Laureatów Nagrody im. Jana Całki za 2017 r.
w kategorii:

1. „Lider Społeczny Roku” za szczególne osiągnięcia w zakresie rozwoju dialogu i współpracy w Opolu

2. „Pożytek Roku” dla zadania pożytku publicznego o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Miasta Opola

Wybór Laureatów Nagrody odbywa się w drodze konkursu kandydatur.

Decyzję o wyborze Laureatów Nagrody podejmuje Kapituła, powołana zarządzeniem
NR OR-I.0050.684.2016 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 grudnia 2016 r.
Celem konkursu jest promocja społecznikowskiej działalności na rzecz mieszkańców Opola w obszarze pożytku publicznego.

I. Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatur
1. instytucje;
2. organizacje pozarządowe;
3. co najmniej 10 mieszkańców Opola.

II. Warunki składania ofert
1. Kandydaturę w kategorii „Lider Społeczny Roku” zgłasza się na formularzu określonym w Załączniku nr 1 do Regulaminu przyznawania Nagrody im. Jana Całki.
2. Kandydaturę w kategorii „Pożytek Roku”, zgłasza się na formularzu określonym w Załączniku nr 2 do Regulaminu przyznawania Nagrody im. Jana Całki.
3. Zgłoszenie kandydatury następuje:
1) w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nagroda im. Jana Całki” na adres Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu, 45-011, ul. Koraszewskiego 7-9;
2) w formie elektronicznej na adres: ngo@um.opole.pl .
4. W przypadku przesłania zgłoszeń kandydatur drogą pocztową liczy się data wpływu zgłoszenia do Urzędu, a nie data nadania.
III. Termin składania ofert.
1. Od 2 stycznia do 15 lutego 2018 r.
2. UWAGA: Kandydatury zgłoszone po terminie podlegają odrzuceniu.

IV. Informacje dodatkowe

1. Osoba fizyczna lub organizacja zgłoszona do konkursu jest w obowiązku wyrazić zgodę na udział w konkursie według wzoru określonego odpowiednio w Załączniku nr 3 albo 4 do Regulaminu przyznawania Nagrody im. Jana Całki.
2. Każda osoba fizyczna uczestnicząca w Konkursie składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz bezpłatne wykorzystanie swojego nazwiska i wizerunku dla celów konkursowych według wzoru określonego w Załączniku nr 5 do Regulaminu przyznawania Nagrody im. Jana Całki.
3. W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola informacji o zgłoszonych kandydaturach mieszkańcy Opola mogą wnosić uwagi do zgłoszonych kandydatur na adres ngo@um.opole.pl lub na adres Centrum Dialogu Obywatelskiego.
4. Ogłoszenie o konkursie zostanie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w oficjalnym serwisie internetowym Urzędu Miasta Opola.
5. Informacja w sprawie konkursu tel. 508 004 284, 077 44 61 570

W załączeniu:
– uchwała NR XXXII/610/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Jana Całki (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2016 r., poz. 2312),
– wzory formularzy.

2018-01-02 14:38:56
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.