Koperta ze znakiem małpki.

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Strona z projektami dofinansowanych z funduszy europejskich realizowane przez Miasto Opole
Strona z informacją o projektach dofinansowanych ze środków budżetu państwa
Strona główna elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opole
udostępniony zestaw kanałów informacyjnych RSS strony www.opole.pl
Tłumacz języka migowego
tekst łatwy do odczytania ETR

Deklaracja dostępności

Dla Mieszkańca

Deklaracja dostępności oficjalna strony Miasta Opola

Urząd Miasta Opola zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej oficjalna strony Miasta Opola.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących oraz audiodeskrypcji. Planowane jest systematyczne uzupełnianie napisów oraz audiodeskrypcji w zamieszczonych filmach.
 • Niektóre obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego lub dodany tekst alternatywny jest nieadekwatny do treści prezentowanej przez obraz.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Muszyńska.
 • E-mail: katarzyna [dot] muszynskaatum [dot] opole [dot] pl
 • Telefon: 77 54 17 507

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Opola
 • Adres: ul. Rynek 1A, 45-015 Opole
 • E-mail: urzadatum [dot] opole [dot] pl
 • Telefon: 774511800

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ulica Rynek 1A (Prezydent Miasta Opola, Zastępcy Prezydenta Miasta Opola, Skarbnik Miasta, Sekretarz, Biuro Prezydenta Miasta, Biuro Obsługi Obywatela- Punkt potwierdzania profilu zaufanego, Biuro Obsługi Inwestorów, Biuro Ochrony Danych, Biuro Prasowe, Biuro Rady Miasta, Pełnomocnik ds. Nadzoru Korporacyjnego, Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Budżetu, Wydział Finansowo-Księgowy, Wydział Finansowania Oświaty, Wydział Organizacyjny, Wydział Prawny)

● budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
●  toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze,
●  w pobliżu budynku są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
●  w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
●  w budynku znajduje się pętla indukcyjna,
●  do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Ulica Witolda Pieleckiego 1 (Biuro ds. Dostępności, Biuro Obsługi Obywatela- Punkt potwierdzania profilu zaufanego, Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów - Miejski Rzecznik Konsumentów, Wydział Lokalowy, Wydział Polityki Społecznej, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Administracyjno-Gospodarczy – punkt kancelaryjny):

● budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
●  toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze,
●  w pobliżu budynku są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
●  w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
●  w budynku znajduje się pętla indukcyjna,
●  do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Ulica Budowlanych 4 (Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego – Referat Kontroli Wewnętrznej, Audytor, Służba BHP):

● parter budynku jest dostępny dla osób na wózkach,
●  toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
●  przed budynkiem są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
●  w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
●  do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Plac Wolności 7-8 (Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych, Biuro Urbanistyczne, Wydział Dochodów Budżetowych, Wydział Finansowo-Księgowy – kasa, Wydział Geodezji i Kartografii, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi,  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa):

●  budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
●  toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze (wejście od. Ul. Zwierzynieckiej),
●  w obrębie budynku jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
●  w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
●  do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Ulica Piastowska 17 (Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Wydział Sportu, Wydział Transportu i Zarządzania Ruchem, Wydział Zamówień Publicznych):

● biura zlokalizowane są na 5 i 6 piętrze w budynku,
●  winda (przystanek startowy znajduje się na półpiętrze),
●  recepcja (ochrona budynku),
●  przy drzwiach wejściowych jest domofon,
●  toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
●  przed budynkiem są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
●  w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
●  do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Ulica Damrota 1 (Centrum Dialogu Obywatelskiego):

●  budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
●  winda,
●  toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze,
●  przed budynkiem jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
●  w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
●  do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Ulica Henryka Sienkiewicza 4-6 (Wydział Oświaty):

●  budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
●  toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
●  przed budynkiem nie ma miejsc parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
●  do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Ulica Stefana Żeromskiego 3 (Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej):

● budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach,
●  winda (wysoki parter),
●  toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
●  przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością,
●  do budynku można wejść z psem asystującymi z psem przewodnikiem.

Ulica Mały Rynek 14 (Wydział Informatyki):

●  budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach,
●  przy drzwiach wejściowych jest domofon,
●  toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
●  brak miejsc parkingowych,
●  do budynku można wejść z psem asystującymi z psem przewodnikiem.

Ulica Szpitalna 3b-5-7 (Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju, Wydział Informatyki - Referat Analiz Rejestrów Publicznych i Struktur Danych, Wydział Promocji):

● budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach,
●  winda (wysoki parter), brak dostępu z poziomu wejściowego,
●  toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
●  przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością,
●  do budynku można wejść z psem asystującymi z psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

Urząd Miasta Opola udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Dane kontaktowe
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lokalizacja