Zasady głosowania w wyborach na Prezydenta RP

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Każdy wyborca może zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 23 czerwca br. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie może zgłosić zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca br.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania. Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego znajduje się pod tym linkiem.

Zgłoszenie może być dokonane:

  • Osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Opola (dla wyborców ujętych w spisie wyborców Miasta Opola): Rynek-Ratusz Biuro Obsługi Obywatela, Wydział Spraw Obywatelskich Plac Wolności 7-8 oraz Urzędnikowi Wyborczemu ul. Budowlanych 4 pok. 9 w godzinach dyżuru – więcej informacji tym linkiem,
  • Pisemnie na adres: Urząd Miasta Opola Rynek-Ratusz 45-015 Opole,
  • Za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP.

GŁOSOWANIA NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Wyborca stale zamieszkały w kraju może otrzymać zaświadczenia o prawie do głosowania, na podstawie którego można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Miasta Opola w Wydziale Spraw Obywatelskich Plac Wolności 7-8 najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r. Wniosek może zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

Wszystkie informacje na temat wyborów pod tym linkiem.

Numery telefonów:

Urzędnik Wyborczy: 77 44 35 771, 881 320 155, 881 320 153

Wydział Organizacyjny: 77 54 11 304, 77 54 11 306, 77 45 11 991

Wydział Spraw Obywatelskich: 77 54 11 350, 77 54 11 357