Nieodpłatna pomoc prawna w Opolu w 2020 roku | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

Nieodpłatna pomoc prawna w Opolu w 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Od dnia 1 stycznia 2016 roku Opolanie mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc prawna jest udzielana w 5 wyznaczonych punktach na terenie miasta.

Od dnia 2 stycznia 2020 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać w punktach, po wcześniejszym umówieniu wizyty. Dyżur telefoniczny w celu przyjmowania zgłoszeń telefonicznych pełniony jest w każdy piątek w godzinach pracy Urzędu Miasta Opola, pod numerem telefonu: (77) 54-11-356. Kontakt poprzez email: npp@um.opole.pl. Zgłoszenia telefoniczne będą umawiane na kolejny tydzień. 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Opolu w 2020 r.:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Armii Krajowej 36, 45-071 Opole , w godzinach:
  • w poniedziałek w godz. od 8:00 do 12:00,
  • we wtorek w godz. od 8:00 do 12:00,
  • w środę w godz. od 7:30 do 11:30,
  • w czwartek w godz. od 9:00 do 13:00,
  • w piątek w godz. od 8:00 do 12:00;

W tym punkcie przyjmuje radca prawny. Tutaj można umówić się na spotkanie mediacyjne (dzwoniąc na nr tel. podany wyżej).

 • Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 4, ul. Książąt Opolskich 48-50, w godzinach:
 • w poniedziałki od 11:00 do 15:00,
 • we wtorki od 11:00 do 15:00,
 • w środy w godz. od 11:00 do 15:00,
 • w czwartki w godz. od 12:00 do 16:00,
 • w piątki w godz. od 11:00 do 15:00;

 W tym punkcie przyjmuje adwokat. Tutaj można umówić się na spotkanie mediacyjne (dzwoniąc na nr tel. podany wyżej).

 • Dom Złotej Jesieni – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Dom Dziennego Pobytu,
  Majora Hubala 4, w godzinach:

  • od poniedziałku do piątku w godz. od 15:00 do 19:00,

Punkt obsługuje Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo z Opola.

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Małopolska 20a (wejście od Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”), prowadzi poradnictwo obywatelskie w godzinach:  
 • od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00.

Punkt obsługuje Fundacja TOGATUS PRO BONO  z Olsztyna.  W tym punkcie świadczone jest poradnictwo obywatelskie.

 • Urząd Miasta Opola, Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola, ul. Damrota 1 w Opolu w godz.:
 • w poniedziałki, wtorki, czwartki od 15:00 do 19:00,
 • w środy od 14:00 do 18:00,
 • w piątki od 10:00 do 14:00.

Punkt obsługuje Fundacja TOGATUS PRO BONO  z Olsztyna. W tym punkcie świadczone jest poradnictwo obywatelskie. Tutaj można umówić się na spotkanie mediacyjne (dzwoniąc na nr tel. podany wyżej). Mediacje prowadzone są w poniedziałki i wtorki.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?:

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie.

Kto może udzielić nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna  udzielana będzie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze.

Kto może udzielić nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

Nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielają wykwalifikowani doradcy.

Kto może prowadzić  nieodpłatną mediację?

Mediację przeprowadzają wykwalifikowani mediatorzy.

Z jakiej pomocy prawnej uprawniony będzie mógł skorzystać?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz
o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania
i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania
z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających; przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej; przeprowadzenie mediacji; udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego; zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Opole, ul. Rynek-Ratusz, 45-015 Opole.

Inspektor ochrony danych:

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania Urzędu Miasta Opola, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Opola za pomocą adresu iod@um.opole.pl lub telefonicznie: 77 5411328.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:  

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej i wyłącznie w celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym ale dobrowolnym, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2018-12-31 11:45:55
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.