Informacja dla właścicieli gruntów rolnych | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

Informacja dla właścicieli gruntów rolnych

KOMUNIKAT DLA WŁAŚCICIELI GRUNTÓW ROLNYCH

dotyczący obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych

Zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.), utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy –  do tej spółki.

W związku z powyższym, utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, jakimi są rowy rolnicze, należy do właścicieli tych urządzeń oraz osób odnoszących z nich korzyści. W związku z tym, żeby ułatwić wszystkim mieszkańcom korzystanie z tych urządzeń, utrzymywaniem rowów w imieniu mieszkańców zajmowała się Gminna Spółka Wodna, której byliście Państwo członkami i opłacaliście  składki. Obecnie rowy znajdujące się na Państwa terenie nie są już objęte utrzymaniem przez Gminną Spółkę Wodną, z powodu zmiany granic administracyjnych miasta Opola. Niestety niemożliwe było, aby spółka wodna działająca na terenie Opola, przejęła w utrzymanie rowy z Państwa dotychczasowej gminy, ponieważ nie ma możliwości przejęcia danych osobowych, dotyczących własności terenów w obrębie rowów.

W Opolu działa Miejska Spółka Wodna z siedzibą: 45-015 Opole,  Rynek – Ratusz i realizuje corocznie zadania związane z konserwacją urządzeń melioracyjnych szczegółowych jakimi są rowy rolnicze na terenie miasta. Ww. Spółka pozyskuje na ten cel dotacje m.in. z budżetu miasta Opola. W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli gruntów pod rowami (lub w obrębie oddziaływania rowów) z prośbą o przystąpienie do ww. spółki wodnej, w celu objęcia konserwacją wszystkich rowów melioracyjnych w granicach miasta Opola.

W tym celu należy wypełnić Wniosek o przyjęcie w poczet członków Miejskiej Spółki Wodnej w Opolu. Wnioski należy dostarczyć osobiście albo przesłać do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta  Opola Plac Wolności 7-8, 45-018 Opole lub do Ratusza do biura podawczego Urzędu Miasta.

Wniosek powinien zawierać: wykaz działek zawierający nr ewidencyjny działki, obręb, powierzchnię działki/powierzchnię obszaru konkurencyjnego oraz dane wnioskodawcy: imię i nazwisko lub nazwę osoby prawnej, adres, telefon kontaktowy.

Spółka wodna działająca na terenie Opola ma inne zasady naliczania składek, niż było to w gminach sąsiednich, ponieważ naliczana jest opłata tylko od terenów tzw. obszarów „konkurencyjnych”, to znaczy tylko działki, które znajdują się w obrębie około 50 m od rowu należy włączyć do naliczania opłat. W związku z tym każdy właściciel posiadający swoje działki przy rowach, powinien zgłosić się do Miejskiej Spółki Wodnej w Opolu, aby mogła ona przejąć w utrzymanie dany rów. Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Walne Zgromadzenie delegatów Spółki z Opola, konieczne jest zgłoszenie się większości właścicieli (około 80%), którzy mają grunty w obrębie rowu, aby utrzymywanie całego rowu było możliwe.

W przypadku niezłożenia wniosku, przypominamy o konieczności samodzielnej konserwacji urządzeń melioracyjnych, w szczególności rowów, przepustów i rurociągów drenarskich, w zakresie wykaszania i wygrabiania skarp rowów, odmulania dna koryt rowów, utrzymywania drożności wylotów rurociągów drenarskich, oczyszczania osadników studni drenarskich. Prace konserwacyjne prowadzone powinny być każdego roku, jesienią oraz wiosną, w celu umożliwienia odpływu wód opadowych i roztopowych oraz w okresie letnim, w zakresie wykaszania roślinności porastającej koryta urządzeń.  Jest to bardzo ważne z uwagi na możliwość podtapiania zabudowań i gruntów w okresie nasilonych opadów atmosferycznych.

Zgodnie z art. 206 oraz art. 240 ust. 3 pkt 1 lita ustawy Prawo wodne, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, jako właściwy organ Wód Polskich, ustala w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy wykonywania obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych.

W związku z powyższym, w przypadku nierealizowania ww. obowiązków przez właścicieli gruntów, konieczne będzie wystąpienie do Wód Polskich w celu wydania przedmiotowych decyzji.

 

 

2019-07-02 08:27:45
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.