E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Rewitalizacja ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych – etap II

Dla Mieszkańca
Ulica Krakowska, fot. P. Szpala

Projekt Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II obejmował rewitalizację wnętrza kwartału między ul. Krakowską – ul. Żwirki i Wigury – ul. Powolnego w Opolu. Projekt polegał na przebudowie budynku przy ul. Krakowskiej 32 i stworzenie w nim Centrum Aktywności Społecznej, nowym zagospodarowaniu wnętrza kwartału pomiędzy ulicami Krakowską, Żwirki i Wigury oraz Powolnego (nowy układ i nawierzchnia ciągów pieszych, pieszo – jezdnych i dojazdów do budynków oraz placów zabaw, realizacja zespołów podziemnych zbiorników na odpady, montaż elementów zagospodarowania i małej architektury, rewitalizacja istniejącej i uzupełnienie zieleni ozdobnej, nowe oświetlenie wraz z siecią energetyczną, podłączenie odwodnienia nawierzchni do sieci infrastruktury technicznej). Realizacji inwestycji towarzyszyły działania o charakterze społecznym – przeprowadzono kampanię świadomościową obejmującą m.in. debatę ekspercką, warsztaty oraz przygotowanie materiałów informacyjnych.
Celem głównym projektu była poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie  warunków do wzrostu zatrudnienia poprzez aktywizację społeczną oraz gospodarczą części obszaru Śródmieścia w Opolu.
Realizacja celu głównego przyczyniła się do realizacji:

1)  celów ogólnych:

- poprawy poziomu i jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, stworzenia infrastruktury do świadczenia usług społecznych, kulturowych i artystycznych – docelowo obszaru Śródmieścia w Opolu (sfera społeczna);
- rozwoju lokalnej przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji (Śródmieście) oraz podniesienia poziomu aktywności gospodarczej mieszkańców (sfera gospodarcza);
- poprawy ładu przestrzennego (ul. Krakowska oraz wnętrz przylegających do niej kwartałów zabudowy) oraz zapewnienia wysokiej dostępności i jakości infrastruktury technicznej i społecznej (sfera przestrzenno-funkcjonalna).

2)  celów  szczegółowych:

- poprawy jakości życia mieszkańców oraz stworzenia warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich. Realizacja zakresu rzeczowego zadania przyczyniła  się do aktywizacji  środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym do:
- przebudowy, remontu i adaptacji zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia ich funkcji użytkowych lub nadania im nowych funkcji użytkowych (np. gospodarczych, społecznych, kulturalnych) sprzyjających poprawie życia mieszkańców.
- tworzenia warunków lokalowych i infrastrukturalnych do prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju usług (wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia, wspieranie ekonomii społecznej, podejmowania działań inicjatyw lokalnych na rzecz zatrudnienia oraz wspierania.
 - realizacji działań na rzecz środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wspierania dostępu do usług.
 - przebudowy, rozbudowy i adaptacji obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na tworzenie mieszkań chronionych, polegającej jedynie na inwestycjach w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych. Wszystkie cele realizowane przez projekt powiązane są ze sobą logicznie wokół celu głównego – odnoszą się one bowiem do poprawy jakości życia mieszkańców oraz stworzenia warunków do wzrostu zatrudnienia poprzez aktywizację społeczną, kulturalną, artystyczną oraz gospodarczą obszarów Śródmieścia w Opolu.

 

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.10.02.00-16-0014/17-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 21.12.2017 r.

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Lider projektu: Miasto Opole

Partnerzy projektu: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Gmina Brzeg, Gmina Głogówek, Powiat Nyski

Wartość projektu ogółem: 17 154 061,14 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 13 763 391,64 PLN

Wartość dofinansowania: 11 281 247,67 PLN

Okres realizacji projektu: 05-04-2017 r. – 31.12.2019 r.

 

Logo EFRR

 

Dane kontaktowe
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek-Ratusz
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lokalizacja

Pokaż zakładkę Facebooka Opole na Facebooku