E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Miasto

Informacja w sprawie dotacji z pożytku publicznego

Osoba pisząca na kartce

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszonym przez Ministra Zdrowia w oparciu o rozporządzenie z dnia 13 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.) stanem zagrożenia epidemicznego wywołanym pandemią koronawirusa, rozumiejąc niepewność jaka towarzyszy realizacji zadań powierzonych organizacjom pozarządowym przez Miasto Opole, przekazujemy kilka istotnych uwag dla NGO.

  1. Zaleca się wstrzymanie z wydatkowaniem środków w ramach otrzymanej dotacji, jeżeli istnieje zagrożenie realizacji zadania publicznego albo jeżeli jego realizacja z powodu zaistnienia stanu zagrożenia epidemicznego została odroczona, a wydatki w chwili obecnej nie są absolutnie konieczne.
  2. Zadania, które nie są całoroczne będą mogły odbyć się w terminie późniejszym, nie później jednak niż do końca 2020 r. Zmiana terminów realizacji zadania następować będzie wyłącznie w drodze aneksowania zwartych już umów.
  3. W przypadku zadań całorocznych na działania, które się nie odbędą, w przypadku braku możliwości ich zrealizowania w terminie późniejszym, środki zostaną zmniejszone według stopnia zaawansowania realizacji danego zadania. Każdorazowo ustalane będą koszty stałe, których nie można było uniknąć.
  4. Jeżeli organizacja otrzymała już dotację na realizację zadania publicznego i nie planuje przesunąć terminu jego realizacji albo nie może tego uczynić, może wystąpić do Prezydenta z wnioskiem o rozwiązanie umowy z powodu wystąpienia nadzwyczajnych i nieprzewidzianych zmian okoliczności, uniemożliwiających wykonanie zadania publicznego, do których należą ograniczenia wprowadzone na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Brak realizacji zadania skutkuje obowiązkiem zwrotu niewykorzystanej dotacji, lecz nie pociąga za sobą innych konsekwencji przewidzianych w umowie.
  5. Do nowych (dopiero przygotowywanych) umów zostanie wprowadzona klauzula o treści: „W przypadku niemożności zrealizowania zadania publicznego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy w wyniku zaistnienia okoliczności wynikających z sytuacji kryzysowej, o której mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z poźn. zm.) Strony mogą zmienić postanowienia niniejszej umowy w celu dostosowania realizacji zadania publicznego do nowo powstałych warunków wynikających z tej sytuacji kryzysowej. W tym celu Zleceniobiorca zwraca się do Zleceniodawcy o zmianę postanowień niniejszej umowy, wskazując inne możliwe rozwiązania, które pozwolą prawidłowo zrealizować zadanie publiczne, a jednocześnie nie naruszą obowiązujących w państwie zakazów w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Zaproponowane rozwiązania wymagają zgody Zleceniodawcy, opartej na analizie zasadności zaproponowanych przez Zleceniobiorcę rozwiązań”.

Szeroki i różnorodny zakres realizowanych przez organizacje pozarządowe zadań publicznych powoduje, że brak jest możliwości jednoznacznego sformułowania wytycznych dotyczących wszystkich poszczególnie realizowanych zadań. W związku z powyższym poszczególne zmiany będą analizowane indywidualnie. Prosimy o przeanalizowanie założeń realizowanych ofert. W przypadku pytań prosimy kontaktować się bezpośrednio z wydziałami Urzędu Miasta Opola realizującymi poszczególne konkursy oraz przygotowującymi umowy na realizację powierzonych zadań.

Dane kontaktowe
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceatum [dot] opole [dot] pl

 

 

 

Lokalizacja