Organizacja pracy Urzędu Miasta

Uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli wprowadza się do odwołania system indywidualnej obsługi klienta po uprzedniej rezerwacji terminu według zapisów lub po wezwaniu z urzędu

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8:00 – 15:00.

Informujemy, że dokumenty można składać w przygotowanych urnach w holu budynku przy Pl. Wolności, przesyłać za pomocą ePUAP, korespondencyjnie lub z wykorzystaniem platformy PEUP. 

Wydział Spraw Obywatelskich 

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych rezerwacja terminu poprzez system elektronicznej rezerwacji wizyty w Urzędzie (https://wizytawurzedzie.um.opole.pl/) oraz pomocniczo także telefonicznie.

Referat Komunikacji rezerwacja terminu poprzez system elektronicznej rezerwacji wizyty w Urzędzie (https://wizytawurzedzie.um.opole.pl/) . 

Osoby, które nie chcą skorzystać ze wspomnianej usługi w systemie internetowym wizyta w urzędzie składają oryginały dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdów wraz z wypełnionym wnioskiem, tablicami i dowodem dokonania właściwej opłaty oraz numerem kontaktowym. Powoli odchodzi się od wrzucania dokumentów do urny. Klienci mogą aktualnie wrzucać do niej dokumentację związaną ze zbyciem pojazdu.

Przyjmowanie klientów w zakresie praw jazdy rezerwacja terminu telefonicznie

Referat Działalności Gospodarczej rezerwacja terminu wyłącznie telefonicznie

NUMERY TELEFONÓW DYŻURNYCH:

Oryginały dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdów wraz z wypełnionym wnioskiem, tablicami i dowodem dokonania właściwej opłaty  oraz numerem kontaktowym, należy wrzucić do urny przy wejściu głównym budynku przy Placu Wolności. Po odbiór dokumentów rejestracyjnych umawiamy na konkretną godzinę. Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego odbywa się po uprzednim umówieniu telefonicznym na telefon. 

Ponadto informujemy, że wnioski w sprawach dowodu osobistego, zameldowania oraz zaświadczeń, a także spraw spisu i rejestru wyborców, wymiana dowodu rejestracyjnego, zgłoszenie zbycia/nabycia można złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Przyjmowanie klientów ograniczone będzie wyłącznie do spraw dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymagających bezpośredniego udziału podatników związanych z uzupełnieniem/skorygowaniem już złożonych dokumentów albo postępowań podatkowych po uprzednim wezwaniu z urzędu.

Informujemy o możliwości składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi elektronicznie z wykorzystaniem platformy PEUP oraz ePUAP. Druki deklaracji można również pobrać ze strony www.smieciopolis.opole.pl w zakładce deklaracje, a następnie dostarczyć je do biura podawczego w budynku Ratusza bądź urny na dokumenty w budynku Urzędu przy Pl. Wolności albo przesłać na adres Urząd Miasta Opola, Rynek- Ratusz, 45-015 Opole.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 77 45 11 874, 77 54 11 339, 77 54 11 388.

Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Przyjmowanie klientów ograniczone będzie wyłącznie do spraw dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymagających bezpośredniego udziału podatników związanych z uzupełnieniem/skorygowaniem już złożonych dokumentów albo postępowań podatkowych po uprzednim wezwaniu z urzędu.

Informujemy o możliwości składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi elektronicznie z wykorzystaniem platformy PEUP oraz ePUAP. Druki deklaracji można również pobrać ze strony www.smieciopolis.opole.pl w zakładce deklaracje, a następnie dostarczyć je do biura podawczego w budynku Ratusza bądź urny na dokumenty w budynku Urzędu przy Pl. Wolności albo przesłać na adres Urząd Miasta Opola, Rynek- Ratusz, 45-015 Opole.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 77 45 11 874, 77 54 11 339, 77 54 11 388.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Przyjmowanie klientów odbywać się będzie po wezwaniu z urzędu lub uprzedniej rezerwacji terminu według zapisów pod nr tel. :
77 45 11 910 (sprawy związane z wymianą pieców)
77 44 61 083 (ochrona przyrody, ochrona zwierząt, wędkarstwo)

Wydział Geodezji i Kartografii

Przyjmowanie klientów odbywać się będzie po wezwaniu z urzędu lub uprzedniej rezerwacji terminu według zapisów pod nr tel.:
77 45 11 829 (Referat Ewidencji Gruntów i Budynków) i
77 45 11 847 (Miejski Ośrodek dokumentacji Geodezyjnej)

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Przyjmowanie klientów odbywać się będzie po wezwaniu z urzędu lub uprzedniej rezerwacji terminu według zapisów pod nr tel. 77 45 11 928

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

Przyjmowanie klientów odbywać się będzie po wezwaniu z urzędu lub uprzedniej rezerwacji terminu według zapisów pod nr tel. 77 45 11 812

Załączniki
Numery Telefonów
Placówki Banku i Poczty