Organizacja pracy Urzędu Miasta

Urząd Miasta Opola obsługuje klientów :

 • poniedziałek  w godz. 8:00 – 15:00
 • wtorek w godz. 8:00 – 15:00
 • środa  w godz. 8:00 – 15:00
 • czwartek w godz. 8:00 – 16:30
 • piątek w godz. 8:00 – 13:30

(ostatni klienci w danym dniu umawiani są odpowiednio na godz. 15.00, 16.30, 13.30)

Informujemy, że dokumenty można składać w przygotowanych urnach w holu budynku ratusza, przesyłać za pomocą EPUAP, korespondencyjnie lub z wykorzystaniem platformy PEUP.

PROFIL ZAUFANY

Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz Urzędy Gmin, Powiatów, Województw i centralnej administracji rządowej). Dzięki profilowi zaufanemu można załatwić sprawy urzędowe bez konieczności wychodzenia z domu np. wysyłać przez internet dokumenty i wnioski do Urzędu, wnieść podanie, odwołanie, skargę.

Profil zaufany można potwierdzić w Biurze Obsługi Obywatela na parterze budynku ratusza. Profil zaufany można także potwierdzić korzystając z bankowości elektronicznej. 

Zachęcamy również do zakładania profilu tymczasowego, bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym oraz dla osób, którym bank nie daje możliwości logowania za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie www.pz.gov.pl oraz Profil Zaufany

PUNKTY KASOWE – LINK

URZĄD STANU CYWILNEGO ( ul. Rynek 1A )

Od 4 listopada 2020 r.  do odwołania w Urzędzie Stanu Cywilnego wprowadzono ograniczenia w bezpośredniej obsłudze mieszkańców. Osobiście przyjmowane będą wyłącznie sprawy  związane z rejestracją zgonów – zgodnie z kolejnością przyjścia do Urzędu.

W pozostałych pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonu: 77 45-11-85477 45-11-85577 45-11-85677 54-11-396

Rejestracji noworodków można dokonać za pośrednictwem platformy ePUAP lub z urzędu przez USC Opole (bez obecności rodzica) po upływie 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Wnioski o wydanie odpisów z aktów stanu cywilnego można składać za pośrednictwem platformy ePUAP lub korespondencyjnie.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH (Pl. Wolności 7-8)

W REFERACIE KOMUNIKACJI  i REFERACIE DOWODÓW OSOBISTYCH I EWIDENCJI LUDNOŚCIELEKTRONICZNA REZERWACJA TERMINU
(https://wizytawurzedzie.um.opole.pl/) ORAZ POMOCNICZO TELEFONICZNIE

ODBIORY   DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ STAŁEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO   BEZ KONIECZNOŚCI UMAWIA SIĘ NA WIZYTĘ
(OBOWIĄZUJE KOLEJKA)  

PRAWA JAZDY

tel. 77 45 11 989                tel. 77 45 11 845

tel. 77 45 11 948               tel. 77 45 11 842

tel. 77 45 11 942               tel. 77 45 11 822

tel. 77 45 11 921

 • REJESTRACJA POJAZDÓW

tel. 77 45 11 918               tel. 77 45 11 900

tel. 77 45 11 907               tel. 77 45 11 869

 • EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE

tel. 77 54 11 361

tel. 77 54 11 354

tel. 77 54 11 350

 • SPRAWY WYBORCZE (REJESTR WYBORCÓW)

tel. 77 54 11 350

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW W REFERACIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM

 • DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

tel. 77 45 11 862

tel. 77 45 11 835

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (ul. Sempołowskiej 3)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM

 • SPRAWY OSÓB, KTÓRE ODBYŁY ĆWICZENIA WOJSKOWE:

Tel. 77 54 11 341

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA (ul. Krawiecka 13)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM

 • WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
 • WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW ORAZ PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW OD OSÓB FIZYCZNYCH
 • PROWADZENIE REJESTRU ZWIERZĄT NALEŻĄCYCH DO GATUNKÓW PODLEGAJĄCYM OGRANICZENIOM
 • ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO, W TYM WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH OBJĘCIA NIERUCHOMOŚCI UPROSZONYM PLANEM URZĄDZANIA LASU

tel. 77 44 61 081

tel. 77 44 61 082

tel. 77 44 61 083

 • KARTY WĘDKARSKIE, ROLNICTWO I NADZÓR NAD MIEJSKĄ SPÓŁKĄ WODNĄ,
 • OCHRONA ZWIERZĄT BEZDOMNYCH I WOLNO ŻYJĄCYCH,
 • NADZÓR NAD OGRODEM ZOOLOGICZNYM I SCHRONISKIEM DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT,
 • WYDAWANIE DECYZJI O CZASOWYM ODEBRANIU WŁAŚCICIELOWI LUB OPIEKUNOWI ZWIERZĘCIA, WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA UTRZYMANIE PSÓW RAS UZNAWANYCH ZA AGRESYWNE,
 • NADZÓR NAD OBOWIĄZKOWYM UBEZPIECZENIEM ROLNIKÓW I BUDYNKÓW

tel. 77 44 61 084

tel. 77 54 17 505

 • UTRZYMYWANIE TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ, POZA PASAMI DROGOWYMI, Z WYŁĄCZENIEM OŚWIETLENIA, FONTANN, PLACÓW ZABAW, SIŁOWNI, ŚCIEŻEK ZDROWIA

tel. 77 54 17 508
tel.
77 54 17 509

(Pl. Wolności 7-8)

 • UDZIELANIE DOTACJI NA ZMIANĘ OGRZEWANIA NA PROEKOLOGICZNE („Czyste powietrze oddech dla Opola”)

tel. 77 45 11 910

tel. 77 54 11 375

 • UDZIELANIE DOTACJI NA USUWANIE AZBESTU, MONITORING POWIETRZA, UDZIELANIE  DOTACJI NA ZMIANĘ OGRZEWANIA NA PROEKOLOGICZNE („Ekologiczne Opole”)

tel. 77 54 11 375

 • WYDAWANIE POZWOLEŃ NA WYTWARZANIE ODPADÓW, UDZIELANIE ZEZWOLEŃ NA ZBIERANIE I  PRZETWARZANIE ODPADÓW

tel. 77 45 11 876

tel. 77 45 11 819

 • UDZIELANIE POZWOLEŃ NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA; UDZIELANIE POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH

tel. 77 45 11 978

 • WYDAWANIE OPINII ORAZ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

tel. 77 45 11 876

tel. 77 45 11 819

tel. 77 45 11 978

 • PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ INSTALACJI MOGĄCYCH NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO, Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLEŃ

tel. 77 45 11 978

 • PRZYJMOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW EMISJI, PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ROZPOCZĘCIA EKSPLOATACJI INSTALACJI, POWODUJĄCYCH POWSTAWANIE POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

tel. 77 45 11 978

WYDZIAŁ OŚWIATY (ul. Sienkiewicza 4-6)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM

tel. 77 40 22 951

dokumenty można składać w przygotowanych urnach w holu budynku przy ul. Sienkiewicza 4-6, przesyłać za pomocą ePUAP, korespondencyjnie lub z wykorzystaniem platformy PEUP.

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ (ul. Budowlanych 4)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM:

tel. 77 44 35 751

WYDZIAŁ KULTURY, TURYSTYKI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ (ul. Żeromskiego 3)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM:

 • 77/ 54 11 421 
 • 77/54 11 434 (ochrona zabytków) 

W sprawach związanych ze współpracą zagraniczną prosimy o kontakt na adres e-mail: international@um.opole.pl

Dokumenty można składać w przygotowanych urnach w holu budynku przy ul. Żeromskiego 3, przesyłać za pomocą ePUAP, korespondencyjnie lub z wykorzystaniem platformy PEUP.

WYDZIAŁ TRANSPORTU (ul. Krawiecka 13)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM:

 • SPRAWY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ:

                tel. 77 44 38 737

                tel. 77 44 61 097

               e-mail: wt@um.opole.pl

 • SPRAWY ZWIĄZANE Z USUWANIEM POJAZDÓW Z DRÓG NA PODSTAWIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM:

             tel. 77 44 38 738

             e-mail: wt@um.opole.pl

 • WYDAWANIE ZEZWOLEŃ, LICENCJI I ZAŚWIADCZEŃ NA:

– przewóz osób taksówką;

– wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy;

– pośrednictwo przy przewozie rzeczy;

– przewóz osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób  łącznie  z kierowcą;

– przewozy drogowe na potrzeby własne;

– regularny i regularny specjalny przewoź osób;

              tel. 77 44 38 739

             e-mail: izabela.hocheker@um.opole.pl

 • SPRAWY ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM RUCHEM DROGOWYM:

             tel. 77 44 38 722

             e-mail: wt@um.opole.pl

WYDZIAŁ LOKALOWY (ul. Ozimska 19)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM:

Korespondencję kierowaną do Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Opola można nadal pozostawiać w specjalnie przygotowanej  do tego celu i oznakowanej urnie znajdującej się na IX piętrze w siedzibie Wydziału przy ul. Ozimskiej 19 w Opolu.

 • SPRAWY ZWIĄZANE Z LOKALAMI KOMUNALNYMI (lokale do remontu, regulacja po spłacie zadłużenia, regulacja po zgonie, zamiany, pomieszczenia gospodarcze)
 • SPRAWY ZWIĄZANE Z NAJMEM SOCJALNYM (przedłożenie umów, ponowne zawarcie):

        tel. 77 44 35 744

 • SPRAWY ZWIĄZANE Z NAJMEM SOCJALNYM (eksmisje i wnioski o najem socjalny):

       tel. 77 44 35 743

 • SPRAWY ZWIĄZANE Z LOKALAMI UŻYTKOWYMI ORAZ GARAŻAMI:

      tel. 77 44 35 742

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH (Pl. Wolności 7-8)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM :

 • REFERAT WYMIARU PODATKÓW

– sprawy związane  podatkami od nieruchomości osób fizycznych oraz osób
    prawnych

      tel. 77 45 11 863

– sprawy związane z podatkiem od nieruchomości osób fizycznych, podatku od    
   środków transport.

      tel. 77 45 11 873

–      sprawy związane z podatkiem rolnym, leśnym oraz łącznym zobowiązaniem
      pieniężnym, zwrot podatku akcyzowego

      tel. 77 45 11 858

 • REFERAT KONTROLI PODATKOWEJ

–      sprawy związane z ulgami w podatkach, pomocą de minimis i kontrolą podatkową
      tel. 77 45 11 976

 • REFERAT EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ

– sprawy związane z egzekucją należności podatkowych i opłat publicznoprawnych

   tel. 77 44 35 775

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY (Pl. Wolności 7-8)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM

 • KSIĘGOWANIE I ROZLICZANIE WPŁAT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I INNYCH PODATKÓW LOKALNYCH
 • OPŁATA SKARBOWA

tel. 77 45 11 870

 • KSIĘGOWANIE I ROZLICZENIA WPŁAT:
 • opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
 • opłaty za przekształcenie gruntów na własność,
 • czynszu dzierżawnego,
 • najmu,
 • rat za wykup i przekształcenie – gmina Opole i Skarb Państwa
 • mandatów  karnych nakładanych przez Straż Miejską
 • koncesji alkoholowej
 • opłat komunikacyjnych
 • za holowanie pojazdów
 • opłat geodezyjnych

tel. 77 45 11 932

 • KSIĘGOWANIE I ROZLICZANIE  OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

tel. 77 45 11 877

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII (Pl. Wolności 7-8)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM 

 • EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

tel. 77 45 11 829

      77 45 11 912 – podział gruntów

     77 45 11 957 – sprawy modernizacji i ewidencji gruntów

 • MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

tel. 77 45 11 847

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (Pl. Wolności 7-8)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM 

 • SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY

tel. 77 45 11 843

 • SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH
 • przetargi, zbycie bezprzetargowe, obciążenia nieruchomości

tel. 77 45 11 832

 • PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NA WŁASNOŚĆ

tel. 77 45 11 939; tel. 77 45 11 832

 • WYKUPY NIERUCHOMOŚCI, ODSZKODOWANIA PIERWOKUPY

tel. 77 45 11 828

 • UDOSTĘPNIENIE, UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI
 • cele projektowe, budowlane, czasowe zajęcia

tel. 77 45 11 891

 • DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI

tel. 77 45 11 875 – usługowe, budowlane

tel. 77 45 11 891 – rolne, ogródki przydomowe

 • NACZELNIK WYDZIAŁU

tel. 77 45 11 928

 • Z-CA NACZELNIKA WYDZIAŁU

tel. 77 45 11 927

 • KIEROWNIK REFERATU MIENIA I OPŁAT

tel. 77 45 11 875

WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI (Pl. Wolności 7-8)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM 

 • DEKLARACJE PODATKOWE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

      tel. 77 54 11 388

      tel. 77 54 11 339

      tel. 77 45 11 874

BIURO URBANISTYCZNY (Pl. Wolności 7-8)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM 

 • INFORMACJA O WSZYSTKICH SPRAWACH PROWADZONYCH PRZEZ BIURO URBANISTYCZNE.

tel. 77 45 11 924

WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA (Pl. Wolności 7-8)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM 

 • INFORMACJA O WSZYSTKICH SPRAWACH PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

tel. 77 45 11 812

BIURO NADZORU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH (ul. Piastowska 17)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM 

 • BIURO PROWADZI SPRAWY ZWIĄZANE Z:

– przyjmowaniem reklamacji dotyczących odbioru odpadów niezgodnie z harmonogramem,

– przyjmowaniem reklamacji w sprawach pojemników,

– przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących uszkodzonych pojemników, kradzieży pojemników,

– przyjmowaniem reklamacji w sprawach braku mycia lub niewłaściwego mycia pojemników,

– udzielaniem informacji o segregacji odpadów,

– przekazywania materiałów informacyjnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

tel. 77 44-13-237

WYDZIAŁ SPORTU (ul. Piastowska 17)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM 

 • SPRAWY STYPENDIÓW I NAGRÓD SPORTOWYCH, SPRAWY DOTACJI DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

tel. 77 44 55 930

 • SPRAWY DOTACJI DLA KLUBÓW SPORTOWYCH, SPRAWY ZWIĄZANE Z NADZOREM NAD MOSIR

tel. 77 44 55 931

 • SPRAWY NADZORU NAD STOWARZYSZENIAMI I KLUBAMI SPORTOWYMI, SPRAWY NADZORU NAD MIEJSKIMI OBIEKTAMI SPORTOWYMI

tel. 77 44 55 932

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI KOMUNALNEJ (ul. Piastowska 17)

KONTAKT WE WSZYSTKICH SPRAWACH TELEFONICZNIE LUB POPRZEZ ADRES MAILOWY itgk@um.opole.pl

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM DROGI
77 44 38 722

OŚWIETLENIE
77 44 38 727

GOSPODARKA KOMUNALNA (w tym: wody opadowe, cmentarze)
77 44 38 729

WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH (ul. Piastowska 17)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM 

 • tel. 77 44 38 712

WYDZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH (ul. Piastowska 17)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM 

 • tel. 77 44 38 700;  77 44 38 702

BIURO NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA (ul. Piastowska 17)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM 

 • tel. 77 44 38 714

BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW (ul. Piastowska 17)

Od dnia 4 listopada 2020 r. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów nie będzie prowadziło bezpośredniej obsługi Konsumentów. W sprawach konsumenckich Konsumenci proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 696 489 993, e-mailowy: mrk@um.opole.pl lub w formie pisemnej – Adres do korespondencji : 45-015 Opole, ul. Rynek 1A.

CENTRUM DIALOGU OBYWATELSKIEGO (ul. Damrota 1)

W CZASIE TRWANIA STANU EPIDEMII WPROWADZA DO ODWOŁANIA SYSTEM INDYWIDUALNEJ OBSŁUGI KLIENTAKLIENCI PRZYJMOWANI SĄ W HOLU BUDYNKU NA PARTERZE.

Informujemy, że dokumenty można składać w przygotowanych urnach w holu budynku przy ul. Damrota 1, przesyłać za pomocą ePUAP, korespondencyjnie lub z wykorzystaniem platformy PEUP.

tel. 77 44 61 572

WYDZIAŁ PROMOCJI (ul. Koraszewskiego  7-9)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM

tel. 77 44 61 043

Email: bp@um.opole.pl

WYDZIAŁ ds. EUROPEJSKICH I PLANOWANIA ROZWOJU(ul. Koraszewskiego  7-9)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM

 • tel. 77 44 61 550