Organizacja pracy Urzędu Miasta

Urząd Miasta Opola obsługuje klientów w godzinach:

 • od poniedziałku do środy w godz. 800 – 1530
 • w czwartek w godz. 800 – 1700 
 • w piątek w godz. 800 – 1400

URZĄD STANU CYWILNEGO (Rynek-Ratusz)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ZGODNIE Z KOLEJNOŚCIĄ PRZYJŚCIA DO URZĘDU

Rejestracji noworodków można dokonać za pośrednictwem platformy ePUAP lub z urzędu przez USC Opole (bez obecności rodzica) po upływie 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Wnioski o wydanie odpisów z aktów stanu cywilnego można składać za pośrednictwem platformy ePUAP lub korespondencyjnie

 • tel. 77 45 11 853

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH (Pl. Wolności 7-8)

W REFERACIE KOMUNIKACJI  i REFERACIE DOWODÓW OSOBISTYCH I EWIDENCJI LUDNOŚCI ELEKTRONICZNA REZERWACJA TERMINU
(https://wizytawurzedzie.um.opole.pl/) ORAZ POMOCNICZO TELEFONICZNIE

PRAWA JAZDY

 • tel. 77 45 11 989                              tel. 77 45 11 845
 • tel. 77 45 11 948                              tel. 77 45 11 842
 • tel. 77 45 11 942                              tel. 77 45 11 822
 • tel. 77 45 11 921

REJESTRACJA POJAZDÓW

 • tel. 77 45 11 918                              tel. 77 45 11 900
 • tel. 77 45 11 907                              tel. 77 45 11 869

ODBIÓR STAŁEGO LUB WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO

 • tel. 77 45 11 907

EWIDENCJA LUDNOŚCI i DOWODY OSOBISTE

 • tel. 77 54 11 361
 • tel. 77 54 11 354
 • tel. 77 54 11 350

SPRAWY WYBORCZE (REJESTR WYBORCÓW)

 • tel. 77 54 11 350

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW W REFERACIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 • tel. 77 45 11 862
 • tel. 77 45 11 835

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA (ul. Krawiecka 13)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM

 • wydawanie zezwoleń na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
 • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew od osób fizycznych
 • prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków podlegającym ograniczeniom
 • łowiectwo i leśnictwo, w tym wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia nieruchomości uproszonym planem urządzania lasu
 • karty wędkarskie, rolnictwo i nadzór nad Miejska Spółką Wodną
 • ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących,
 • nadzór nad Ogrodem Zoologicznym i Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt,
 • wydawanie decyzji o czasowym odebraniu właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia, wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne,
 • nadzór nad obowiązkowym ubezpieczeniem rolników i budynków

UTRZYMYWANIE TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ, POZA PASAMI DROGOWYMI, Z WYŁĄCZENIEM OŚWIETLENIA, FONTANN, PLACÓW ZABAW, SIŁOWNI, ŚCIEŻEK ZDROWIA

(Pl. Wolności 7-8)

UDZIELANIE DOTACJI NA ZMIANĘ OGRZEWANIA NA PROEKOLOGICZNE („Czyste powietrze dla Opola”)

UDZIELANIE DOTACJI NA USUWANIE AZBESTU, MONITORING POWIETRZA, UDZIELANIE  DOTACJI NA ZMIANĘ OGRZEWANIA NA PROEKOLOGICZNE („Ekologiczne Opole”)

WYDAWANIE POZWOLEŃ NA WYTWARZANIE ODPADÓW, UDZIELANIE ZEZWOLEŃ NA ZBIERANIE I  PRZETWARZANIE ODPADÓW

UDZIELANIE POZWOLEŃ NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA; UDZIELANIE POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH

WYDAWANIE OPINII ORAZ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ INSTALACJI MOGĄCYCH NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO, Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLEŃ

PRZYJMOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW EMISJI, PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ROZPOCZĘCIA EKSPLOATACJI INSTALACJI, POWODUJĄCYCH POWSTAWANIE POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

WYDZIAŁ OŚWIATY (ul. Sienkiewicza 4-6)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM

 • tel. 77 40 22 951

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ (ul. Budowlanych 4)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ZGODNIE Z KOLEJNOŚCIĄ PRZYJŚCIA DO URZĘDU

 • tel. 77 44 35 751

WYDZIAŁ KULTURY, TURYSTYKI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ (ul. Żeromskiego 3)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM :

 • 77/ 54 11 421 – 422 (kultura)
 • 77/54 11 434 (zabytki)
 • 77/54 11 407 (turystyka)
 • 77/54 11 452 (współpraca zagraniczna)

WYDZIAŁ TRANSPORTU (ul. Krawiecka 13)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM :

SPRAWY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ:

 • tel. 77 44 38 737
 • tel. 77 44 61 098
 • tel. 77 44 38 736
 • e-mail: wt@um.opole.pl

SPRAWY ZWIĄZANE Z USUWANIEM POJAZDÓW Z DRÓG NA PODSTAWIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM:

 • tel. 77 44 38 738
 • e-mail: wt@um.opole.pl

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ, LICENCJI I ZAŚWIADCZEŃ NA:

 • przewóz osób taksówką;
 • wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy;
 • pośrednictwo przy przewozie rzeczy;
 • przewóz osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób  łącznie  z kierowcą;
 • przewozy drogowe na potrzeby własne;
 • regularny i regularny specjalny przewoź osób;

Kontakt:

 • tel. 77 44 38 739
 • e-mail: izabela.hocheker@um.opole.pl

Istnieje możliwość połączenia się z pracownikiem Wydziału Transportu przez domofon  po wybraniu cyfry 4.

WYDZIAŁ LOKALOWY (ul. Ozimska 19)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ZGODNIE Z KOLEJNOŚCIĄ PRZYJŚCIA DO URZĘDU

Korespondencję kierowaną do Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Opola można nadal pozostawiać w specjalnie przygotowanej  do tego celu i oznakowanej urnie znajdującej się na IX piętrze w siedzibie Wydziału przy ul. Ozimskiej 19 w Opolu.

SPRAWY ZWIĄZANE Z LOKALAMI KOMUNALNYMI (lokale do remontu, regulacja po spłacie zadłużenia, regulacja po zgonie, zamiany, pomieszczenia gospodarcze)

SPRAWY ZWIĄZANE Z NAJMEM SOCJALNYM (przedłożenie umów, ponowne zawarcie):

 • tel. 77 44 35 744

SPRAWY ZWIĄZANE Z NAJMEM SOCJALNYM (eksmisje i wnioski o najem socjalny):

 • tel. 77 44 35 743

SPRAWY ZWIĄZANE Z LOKALAMI UŻYTKOWYMI ORAZ GARAŻAMI:

 • tel. 77 44 35 742

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH (Pl. Wolności 7-8)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM :

REFERAT WYMIARU PODATKÓW

Sprawy związane podatki od nieruchomości osób fizycznych oraz osób prawnych

 • tel. 77 45 11 863

Sprawy związane z podatkiem od nieruchomości osób fizycznych, podatek od środków transportu

 • tel. 77 45 11 873

Sprawy związane z podatkiem rolnym, leśnym oraz łącznym zobowiązaniem pieniężnym, zwrot podatku akcyzowego

 • tel. 77 45 11 858

REFERAT KONTROLI PODATKOWEJ

Sprawy związane z ulgami w podatkach, pomocą de minimis i kontrolą podatkową

 • tel. 77 45 11 976

REFERAT EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ

Wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawa, i inne

 • tel. 77 44 35 775

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY (Pl. Wolności 7-8)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM

KSIĘGOWANIE I ROZLICZANIE WPŁAT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

OPŁATA SKARBOWA

tel. 77 45 11 870

 • KSIĘGOWANIE WPŁAT:
 • opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
 • opłaty za przekształcenie gruntów na własność,
 • czynszu dzierżawnego,
 • najmu,
 • rat za wykup i przekształcenie – gmina opole i skarb państwa
 • mandatów  karnych nakładanych przez straż miejską
 • koncesji alkoholowej
 • opłat komunikacyjnych
 • za holowanie pojazdów
 • opłat geodezyjnych

tel. 77 45 11 932

 • KSIĘGOWANIE I ROZLICZANIE  OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

tel. 77 45 11 877

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII

(Pl. Wolności 7-8)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM 

 • EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

tel. 77 45 11 829

      77 45 11 912 – podział gruntów

 • MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

tel. 77 45 11 847

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (Pl. Wolności 7-8)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM 

 • SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY

tel. 77 45 11 843

 • SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH
 • przetargi, zbycie bezprzetargowe, obciążenia nieruchomości

tel. 77 45 11 847

 • PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NA WŁASNOŚĆ

tel. 77 45 11 939; tel. 77 45 11 832

 • WYKUPY NIERUCHOMOŚCI, ODSZKODOWANIA PIERWOKUPY

tel. 77 45 11 828

 • UDOSTĘPNIENIE, UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI
 • cele projektowe, budowlane, czasowe zajęcia

tel. 77 45 11 891

 • DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI

tel. 77 45 11 875 – usługowe, budowlane

tel. 77 45 11 891 – rolne, ogródki przydomowe

 • NACZELNIK WYDZIAŁU

tel. 77 45 11 928

 • Z-CA NACZELNIKA WYDZIAŁU

tel. 77 45 11 927

 • KIEROWNIK REFERATU MIENIA I OPŁAT

tel. 77 45 11 875

WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI (Pl. Wolności 7-8)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM 

 • DEKLARACJE PODATKOWE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

      tel. 77 54 11 388

      tel. 77 54 11 339

      tel. 77 45 11 874

BIURO URBANISTYCZNE

(Pl. Wolności 7-8)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM 

 • INFORMACJA O WSZYSTKICH SPRAWACH PROWADZONYCH PRZEZ BIURO URBANISTYCZNE.

tel. 77 45 11 924

WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA (Pl. Wolności 7-8)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM 

 • INFORMACJA O WSZYSTKICH SPRAWACH PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

tel. 77 45 11 812

BIURO NADZORU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH (ul. Piastowska 17)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM 

BIURO PROWADZI SPRAWY ZWIĄZANE Z:

 • przyjmowaniem reklamacji dotyczących odbioru odpadów niezgodnie z harmonogramem,
 • przyjmowaniem reklamacji w sprawach pojemników,
 • przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących uszkodzonych pojemników, kradzieży pojemników,
 • przyjmowaniem reklamacji w sprawach braku mycia lub niewłaściwego mycia pojemników,
 • udzielaniem informacji o segregacji odpadów,
 • przekazywania materiałów informacyjnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

tel. 77 44-13-237

tel. 77 44-38-732

WYDZIAŁ SPORTU (ul. Piastowska 17)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM 

 • SPRAWY STYPENDIÓW I NAGRÓD SPORTOWYCH, SPRAWY DOTACJI DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

tel. 77 44 55 930

 • SPRAWY DOTACJI DLA KLUBÓW SPORTOWYCH, SPRAWY ZWIĄZANE Z NADZOREM NAD MOSIR

tel. 77 44 55 931

 • SPRAWY NADZORU NAD STOWARZYSZENIAMI I KLUBAMI SPORTOWYMI, SPRAWY NADZORU NAD MIEJSKIMI OBIEKTAMI SPORTOWYMI

tel. 77 44 55 932

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI KOMUNALNEJ (ul. Piastowska 17)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ODBYWA SIĘ PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM 

 • DROGI

tel. 77 44 38 720

 • OŚWIETLENIE

tel. 77 44 38 726

 • SPRAWY KOMUNALNE

tel. 77 44 38 728

CENTRUM DIALOGU OBYWATELSKIEGO (ul. Damrota 1)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ZGODNIE Z KOLEJNOŚCIĄ PRZYJŚCIA DO URZĘDU

Informujemy, że dokumenty można składać w przygotowanych urnach w holu budynku przy ul. Damrota 1, przesyłać za pomocą ePUAP, korespondencyjnie lub z wykorzystaniem platformy PEUP.

tel. 77 44 61 572

WYDZIAŁ PROMOCJI (ul. Koraszewskiego  7-9)

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW ZGODNIE Z KOLEJNOŚCIĄ PRZYJŚCIA DO URZĘDU

 • SPRAWY ZWIĄZANE Z PATRONATAMI PREZYDENTA OPOLA:

tel. 77 54 17 501

 • SPRAWY ZWIĄZANE Z MATERIAŁAMI PROMOCYJNYMI:

tel. 77 54 17 507

 • SPRAWY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ EVENTÓW:

tel. 77 54 17 518 / 525

Email: bp@um.opole.pl