<
WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
  »  Dokumenty wprowadzone zgodnie z nowym formatem (2011)
  »  Wnioski o wydanie decyzji, wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wnioski o ustalenie programu dostosowawczego
  »  Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
  »  Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
  »  Polityka, strategia, plan lub program
  »  Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
  »  Prognozy oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowanie ekofizjograficzne, rejestr substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestr poważnych awarii
  »  Wykazy, zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
  »  Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia
  »  Inne dokumenty
Fragment zakresu lub nazwy podmiotu