Wyszukiwarka

Ramowy plan sesji Rady Miasta Opola na 2017 rok

Sesja Rady Miasta Opola

 

Data sesji Planowany przedmiot obrad Wnioskodawca Odpowiedzialny za przygotowanie materiału
26 stycznia2017 r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu za 2016 rok. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
Przedłożenie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Opola w 2016 roku. Przewodniczący komisji stałych Rady Biuro Rady Miasta
Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010 – 2032”. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
Szczegółowe założenia obchodów 800 – lecia Miasta Opola. Komisja Edukacji i Kultury Prezydent Miasta Opola
23 lutego
2017 r.
Informacje o działalności w 2016 roku w Opolu składane przez:
1) Komendanta Miejskiego Policji,
2) Komendanta Straży Miejskiej,
3) Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.
Jednostki wymienione w kolumnie 2 Jednostki wymienione w kolumnie 2
Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Opole, nie stanowiących wyłącznej własności Gminy. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
Sprawozdanie Komendy Miejskiej Policji w Opolu z realizacji uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych stanowiących dochody własne miasta Opola z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej w 2016 r. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
30 marca
2017 r.
Sprawozdanie o sprzedanych, nabytych i obciążanych nieruchomościach oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach za drugie półrocze 2016 roku. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
Uchwała w sprawie określenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2017 roku’’. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
Uchwała w sprawie aktualizacji „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032”. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
Informacja nt. realizacji w 2016 roku zadań z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia w mieście Opolu. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 -2020. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
Sprawozdanie z pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom za 2016 r. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
Informacja o działalności w 2016 roku w Opolu składana przez Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Jednostka wymieniona w kolumnie 2 Jednostka wymieniona w kolumnie 2
20 kwietnia

2017 r.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu za 2016 rok oraz informacja o potrzebach w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
20 kwietnia

2017 r.

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
Informacja o realizacji w 2016 roku zadań ujętych w Miejskim Programie Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w mieście Opolu na lata 2016 -2020. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
Raport z realizacji „Strategii Rozwoju Opola na lata 2012-2020”. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
3 maja

2017 r.

sesja uroczysta

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Przewodniczący Rady Miasta Biuro Rady Miasta
25 maja 2017r. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za rok 2016. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
29 czerwca

2017 r.

Sprawozdanie:

1) z wykonania budżetu miasta Opola za 2016 rok,

2) z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za 2016 r.,

3) finansowe miasta Opola za 2016 rok, oraz informacja o stanie mienia miasta Opola.

Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Opola za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Opola za 2016 rok. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
Uchwała w sprawie absolutorium. Komisja Rewizyjna Biuro Rady Miasta
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej miasta Opola za 2016 rok. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
Informacja o wykorzystaniu środków zewnętrznych w Opolu w 2016 roku. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
6 lipca

2017 r.

31 sierpnia

2017 r.

Informacja o działalności w 2016 roku w Opolu składana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Jednostka wymieniona w kolumnie 2 Jednostka wymieniona w kolumnie 2
Uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
28 września 2017 r. Informacja:

1) o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2017 roku,

2) o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze półrocze 2017 roku,

3) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2017 roku.

Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
Uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Opole. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
Sprawozdanie o sprzedanych, nabytych i obciążanych nieruchomościach oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach za pierwsze półrocze 2017 roku. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
Uchwała w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola”. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
Uchwała w sprawie powołania nowej formy ochrony przyrody w mieście Opolu. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
26

października 2017 r.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Opola w roku szkolnym 2016/2017. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2018 rok:

1) podatek od nieruchomości,
2) podatek od środków transportowych,
3) opłata targowa,
oraz w sprawie wzorów formularzy podatku:
– od nieruchomości,
– rolnego,
– leśnego.

Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
Uchwała w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
11 listopada

sesja uroczysta

Obchody Święta Niepodległości 11 listopada. Przewodniczący Rady Miasta Biuro Rady Miasta
30 listopada

2017 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Opola do 2023 roku. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
Uchwała w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2018. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
Uchwała w sprawie rocznego planu kontroli na 2018 rok. Komisja Rewizyjna Biuro Rady Miasta
Uchwała w sprawie przyjęcia ,,Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2017 – 2020”. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Opola w 2018 roku. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
15 grudnia

2017 r.

(piątek)

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2018 rok. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
Uchwała w sprawie ramowego planu sesji Rady Miasta Opola na 2018 rok. Przewodniczący Rady Miasta Biuro Rady Miasta
28 grudnia

2017 r.

Uchwała w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
Uchwała w sprawie wykonania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
Roczny program konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola na 2018 r. Prezydent Miasta Opola Prezydent Miasta Opola
Roczne plany pracy komisji stałych Rady Miasta Opola na 2018 r. Przewodniczący komisji stałych rady Biuro Rady Miasta

Ponadto na bieżąco, w miarę potrzeb, przedkładane będą projekty uchwał i inne materiały, których termin rozpatrywania jest trudny do ustalenia, w szczególności w sprawach:

 • nabywania, zbywania i obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz dzierżawy nieruchomości komunalnych na okres powyżej 3 lat,
 • nadawania lub zmiany nazw ulicom publicznym, placom publicznym lub drogom wewnętrznym w Opolu,
 • przekazania darowizn nieruchomości gminnych na rzecz Skarbu Państwa, Miasta Opola na prawach powiatu oraz jednostek posiadających osobowość prawną z przeznaczeniem na cele publiczne,
 • udzielania bonifikat przy zbywaniu nieruchomości gruntowych w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty na podstawie art. 68 ust. 2 i art. 68 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • korekt budżetu miasta Opola na 2017 rok,
 • zmieniających uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola,
 • dotyczących zaciągania zobowiązań długoterminowych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych miasta Opola (kredyty, pożyczki, obligacje),
 • dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • związanych z przedłożeniem informacji o wyznaczonych podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna,
 • związanych z wyborami powszechnymi oraz referendami ogólnokrajowymi,
 • utworzenia nowych dzielnic miasta Opola,
 • związanych z wyborami do rad dzielnic w Opolu (zgodnie ze statutami rad dzielnic),
 • zmian statutów rad dzielnic miasta Opola,
 • nadawania odznak i tytułów honorowych,
 • zmian osobowych komisji stałych i funkcyjnych tych komisji w Radzie Miasta,
 • sprawozdań z przeprowadzonych kontroli,
 • skarg należących do właściwości Rady Miasta
2017-02-10 08:45:06
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.