Odkrywcy Sekretów Nauki AO- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

Odkrywcy Sekretów Nauki AO- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

biznes, projekt, graficzny

RPO 2014-2020

Tytuł projektu Odkrywcy Sekretów Nauki AO- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej
Nr Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego 2548/2016
Data podpisania Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego 29 sierpnia 2016 r.
Fundusz

 

Europejski Fundusz Społeczny
Program

 

RPO WO 2014-2020
Lider projektu

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Partnerzy

 

Miasto Opole, Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Wartość projektu ogółem

 

4 970 882,93 PLN (Miasto Opole – 2 179 424,73 PLN)
Wartość wydatków kwalifikowalnych

 

4 970 882,93 PLN (Miasto Opole – 2 179 424,73 PLN)
Wartość dofinansowania 4 677 482,93 PLN (Miasto Opole – 2 076 824,73 PLN)
Okres realizacji projektu

 

Od 08.2016 r. do 07.2018 r.

Projekt pn. Odkrywcy Sekretów Nauki AO- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej zakłada realizację działań ukierunkowanych na kompleksowe wsparcie trzech kluczowych obszarów tzn. uczeń – nauczyciel – szkoła, przez co ma doprowadzić do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli ze szkół gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących położonych na terenie Aglomeracji Opolskiej. Cel ten wprost wpisuje się w zakładany dla poddziałania 9.1.2 cel szczegółowy 2: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakres projektu obejmujący długi okres realizacji oraz połączenie działań w zakresie wyrównywania szans, poprzez wsparcie uczniów osiągających słabsze wyniki oraz nowoczesnej dydaktyki opartej o nauczanie w miejscach edukacji bezpośredniej (uczelnie wyższe, pracownie eksperymentalne, instytucje kultury) ma wzmocnić efektywność wsparcia i spowodować wzrost kompetencji w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach zdiagnozowanych jako wymagające wsparcia. Jednoczesne wsparcie nauczycieli poprzez organizację działań w zakresie podnoszenia ich kwalifikacji w obszarach deficytowych oraz związanych z nowoczesną dydaktyką opartą o wykorzystanie najnowszych rozwiązań dostępnych w edukacji oraz TIK z jednoczesnym tworzeniem sieci współpracy, wzmocni efekt oddziaływania projektu. Działania te zmniejszą dysproporcje w osiągnięciach edukacyjnych uczniów oraz podniosą jakość procesu kształcenia jak również wdrożą innowacyjne formy nauczania w zakresie nauk społecznych, przyrodniczych oraz matematycznych. Zaplanowane działania mają na celu podniesienie efektywności kształcenia uczniów szkół gimnazjalnych oraz liceów ogólnokształcących, w tym stworzenie w placówkach warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

 

Głównym założeniem projektu jest:

 • zmniejszenie deficytu w zakresie umiejętności matematyczno – przyrodniczych oraz humanistycznych uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych Miasta Opola oraz Aglomeracji Opolskiej;
 • wzrost wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych uczniów objętych wsparciem, poprzez rozwój ich uzdolnień z zakresu matematyczno-przyrodniczego;
 • wzrost świadomości uczestników projektu w zakresie dalszej ścieżki edukacyjnej  i przyszłej orientacji zawodowej;
 • wzrost wykorzystania innowacyjnych metod nauczania poprzez stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem umożliwiających i wspierających edukację na wysokim poziomie tj. wprowadzenie innowacyjnych form nauczania oraz narzędzi efektywnego nauczania/tworzenia warunków do skutecznego uczenia się i nauczania;
 • doposażenie bazy szkół w pomoce dydaktyczne.

 

Udzielając wsparcia szkołom objętych projektem uczniowie szkół gimnazjalnych i licealnych będą mieli możliwość rozwoju osobistego, a podjęte działania pozwolą m.in. na:

 • stworzenie warunków równych szans edukacyjnych;
 • wzmocnienie atrakcyjności oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej placówek realizujących kształcenie w formach szkolnych ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji;
 • wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia;
 • udzielenie pomocy uczniom zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi, co umożliwi osiągnięcie sukcesów na miarę ich możliwości;
 • ujawnienie i rozwinięcie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, kształtowanie umiejętności interpersonalnych;
 • propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu;
 • poprawę bazy i warunków materialnych prowadzonych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, opiekuńczych oraz zajęć pozalekcyjnych.

 

Zakładany cel główny projektu to wzmocnienie słabszych obszarów wiedzy i kompetencji kluczowych oraz TIK, połączone ze wzrostem kompetencji i kwalifikacji nauczycieli ze szkół gimnazjalnych i licealnych z terenu Aglomeracji Opolskiej poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące realizację działań ukierunkowanych na wzrost kompetencji organizowanych na terenie szkoły jak i poza nią.

 

Efektem realizacji projektu będzie:

 • Uzyskanie kompetencji i kwalifikacji przez 183 nauczycieli (w tym Miasto Opole
  – 61 nauczycieli);
 • Nabycie kompetencji kluczowych przez 3 200 uczniów (w tym Miasto Opole
  – 1 280 uczniów);
 • Doposażenie 13 szkół i placówek systemu oświaty Miasta Opola w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
 • Wsparcie 52 szkół (w tym Miasto Opole – 13 szkół), w których pracownie przedmiotowe będą wykorzystywały doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych.
2016-10-18 08:33:14
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.