Obwodnica Południowa – Przebieg | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

Obwodnica Południowa – Przebieg

mapa, reprezentacja, geografia

Przebieg Obwodnicy Południowej w wariancie I (preferowanym przez miasto)

Wariant 1 trasy obwodnicy południowej poprowadzony został w śladzie ujętym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola, z nieznaczną korektą jej geometrii polegającą na złagodzeniu łuków poziomych.

Planowana trasa obwodnicy od drogi krajowej DK 45 przekraczając zbiornik wodny obiektem inżynierskim przebiega w kierunku południowo-wschodnim polami uprawnymi wzdłuż wału ochronnego Odry. Następnie droga przecina rzekę i przechodzi na jej wschodnią stronę w rejonie zabudowań wzdłuż ul. Podmiejskiej, mijając rekultywowany teren miejskiego wysypiska śmieci oraz tereny przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Groszowice III” w Opolu wraz z obrzeżem jako „Miejskie składowisko odpadów komunalnych – kwatera dodatkowa na terenie zakończonej eksploatacji powierzchniowej”, kieruje się nad drogą DW 423 oraz liniami kolejowymi na północny wschód. Od linii kolejowych obwodnica biegnie wzdłuż zbiornika wodnego Kamionka, za którym kieruje się na południowy wschód przekraczając ul. Jana Brzechwy. Dalej trasa biegnie na wschód w kierunku planowanego włączenia do ul. Strzeleckiej mijając od strony południowej zabudowę wzdłuż ul. Łukasiewicza. Na ostatnim odcinku droga przecina ul. Olimpijską oraz rzekę Malina po czym włącza się do istniejącego układu drogi DK 94 oraz obwodnicy północnej.

Trasa obwodnicy w wariancie nr 1 została ukształtowana tak aby nie kolidowała z budynkami mieszkalnymi oraz przemysłowymi.

Wariant 1 jest o łącznej długości wynoszącej 6,52 km, składający się z 5 odcinków prostych wyokrąglonych łukami o promieniach 800 m i 1200 m.

Poza skrzyżowaniami przedmiotowej obwodnicy z DK 45 i DK 94 na początku i końcu opracowania przewiduje się wykonanie jednego węzła drogowego w formie „trąbki” stanowiącego połączenie planowanej obwodnicy z drogą wojewódzką nr 423. Zaproponowana geometria węzła wynika z ograniczeń terenowych związanych z zabudową mieszkaniową oraz liniami kolejowymi i zapewnia pełną możliwość wyboru kierunku jazdy. W geometrii węzła przewidziano wykonanie odcinka drogi zbiorczo-rozdzielającej równoległej do drogi DW423 i skomunikowanej z nią poprzez projektowane rondo o trzech wlotach.

Uwzględniono również możliwość ewentualnego skomunikowania obwodnicy południowej z przewidzianymi w Studium uwarunkowań drogami: Trasą Gosławicką Z2/2, obwodnicą wschodnią GP2/2 oraz rozbudowaną ul. Olimpijską. W rejonie włączeń ewentualnych dróg do obwodnicy południowej nie przewiduje się umieszczania mostów ani wiaduktów, niweleta obwodnicy południowej pobiegnie w niewielkim nasypie, co przy nowych rozwiązaniach projektowych pozwoli na uniknięcie znacznych ingerencji w wykonany korpus drogi.

Wzdłuż pierwszego odcinka obwodnicy, na zachód od rzeki Odry nie ma konieczności wykonywania drogi dojazdowej. Pola uprawne sąsiadujące z inwestycją mają zapewniony dojazd bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Ciągłość drogi gruntowej w rejonie zbiornika wodnego będzie zachowana pod obiektem mostowym. Dostęp do wydzielonego terenu pomiędzy nasypem obwodnicy a wałem ochronnym rzeki Odry będzie możliwy z drogi gruntowej na wale. W międzywalu obiekt mostowy w żadnym wypadku nie będzie utrudniał dostępu do poszczególnych działek.

Zamknięcie ul. Podmiejskiej na końcu obszaru zabudowy mieszkaniowej spowodowało konieczność zmiany skomunikowania miejskiego wysypiska śmieci z drogą publiczną (DW 423). Przewidziano budowę drogi dojazdowej po prawej stronie obwodnicy (strona południowa) łączącą drogę zbiorczą wykonaną w ramach węzła na DW 423 z odciętym odcinkiem ul. Podmiejskiej. Droga dojazdowa na tym odcinku jest dwukierunkowa i składa się z dwóch pasów ruchu o szerokości 2×3,00 m. Oprócz dojazdu do wysypiska droga ta stanowić będzie dojazd do przyległych do pasa drogowego posesji.

Wzdłuż obwodnicy na odcinku od DW 423 do ul. Jana Brzechwy planuje się wykonanie na całej długości drogi dojazdowej zlokalizowanej po stronie lewej (od strony północnej) stanowiącej dojazd do zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi pól uprawnych. Istniejąca droga gruntowa wzdłuż zbiornika wodnego Kamionka umożliwiać będzie dojazd do terenów położonych na południe od obwodnicy. Planowana droga dojazdowa będzie skomunikowana z ul. Jana Brzechwy i dalej kontynuowana po lewej stronie obwodnicy aż do ul. Olimpijskiej.

W celu uniknięcia budowy obiektów inżynierskich w rejonie planowanych dróg: Trasy Gosławickiej i obwodnicy wschodniej nie przewidziano bezpośredniego połączenia przeciętego przez obwodnicę układu dróg gruntowych. Dojazd do działek zlokalizowanych na południe od obwodnicy zostanie zapewniony poprzez dodatkowy odcinek drogi gruntowej biegnącej od ul. Olimpijskiej wzdłuż prawej strony korpusu obwodnicy i łączący się z istniejącymi drogami dojazdowymi.

Dalej od ul. Olimpijskiej w kierunku ul. Strzeleckiej przewidziano drogę dojazdową odcinkami po prawej i lewej stronie w zakresie niezbędnym do zapewnienia dostępu do wszystkich sąsiadujących z inwestycją pól.

Trasa przebiega lokalnie w rejonie zabudowy wzdłuż ul. Podmiejskiej i ul. Popiełuszki. Najmniejsza odległość od istniejącego budynku do planowanej jezdni obwodnicy poprowadzonej w nasypie wynosi ok.18 m.

Obwodnica Południowa ma stanowić przeprawę drogową przez rzekę Odrę oraz scalić system komunikacji kołowej miasta Opole pomiędzy istniejącą drogą DK 45 (ul. Krapkowicka), planowaną Obwodnicą Piastowską, drogą DK 94 (ul. Strzelecka) i dalej istniejącą Obwodnicą Północną. Realizacja inwestycji w znaczący sposób poprawi przepustowość ruchu lokalnego, wewnątrzmiejskiego i tranzytowego, z ominięciem centrum miasta, poprawi bezpieczeństwo ruchu w korytarzu DK 45, DK 94 i DW 423, a także warunki ekologiczne mieszkańców, mieszkających w istniejącym korytarzu DK 45, DK 94 i DW 423.

Parametry projektowanej Obwodnicy Południowej przyjęto zgodnie z wymogami dla dróg klasy głównej ruchu przyspieszonego. Zaprojektowano drogę dwujezdniową z dwoma pasami ruchu o szerokości 2 × 3,50 m. Jezdnie oddzielone są od siebie pasem zieleni o szerokości 4,00 m. Dodatkowo od strony wewnętrznej wykonana zostanie opaska o szerokości 0,50 m natomiast od strony zewnętrznej zaprojektowano pobocze utwardzone o szerokości 2,00 m i przylegające do niego pobocze gruntowe ulepszone o szerokości 1,50 m.. Projektowana nawierzchnia jezdni jest nawierzchnią podatną, gdzie warstwa ścieralna wykonana zostanie z mieszanki SMA, zaś warstwa wiążąca i podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego.
W ramach inwestycji zostaną wybudowane nowe ścieżki rowerowe o szerokości 2,0 m. Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej zostanie wykonana z kostki betonowej na podsypce piaskowo – cementowej. Podbudowę zasadniczą dla ścieżek rowerowych stanowić będzie warstwa z kruszywa łamanego.

Przy opracowywaniu dokumentacji kierowano się następującymi założeniami:
– Klasa drogi GP 2/2
– Prędkość projektowa Vproj = 80 km/h – dla trasy głównej Vproj = 40 i 50 km/h – dla łącznic
– Szerokość jezdni na prostej 2×3,50+0,50= 7,50 m
– Szerokość poboczy utwardzonych 2,00 m
– Szerokość poboczy gruntowych 1,50 m
– Szerokość ścieżki rowerowej dwukierunkowej 2,00 m
– Spadek poprzeczny jezdni na prostej jednostronny 2%
– Odprowadzenie wody deszczowej poprzez szczelny system odwodnienia
w postaci kanalizacji deszczowej

W początkowym odcinku wariant ten aż do koryta rzeki Odry przecina uprawiane grunty rolne. Przy ul. Krapkowickiej znajdują się zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne przekraczając obiektem inżynierskim staw przy ul. Krapkowickiej i jego zadrzewienia. Po przekroczeniu Odry wariant I prowadzi po gruntach ornych. W rejonie ul. Podmiejskiej mija w niewielkiej odległości zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Po przekroczeniu linii kolejowej aż do rejonu bocznicy kolejowej przy składowisku odpadów trasa przecina rozległą plantację wierzby wiciowej. Począwszy od tego miejsca, aż do końca trasy trasa przecina uprawiane tereny rolne.
Obiekty inżynierskie – mosty i wiadukty.

Obiekt, którego długość ustroju nośnego wynosi 1966 ÷ 1986 m i obejmuje:
– Most nad stawem przy ul. Krapkowickiej,
– Estakadę na terenie Polderu Opole,
– Most nad rz. Odrą i obszarem zalewowym między wałami.

Ze względu na umieszczenie przyczółków obiektu poza wałami ochronnymi rzeki Odry i jeżeli z obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych nie zajdzie potrzeba znacznego wynoszenia ponad istniejący teren obiektu w rejonie wału wschodniego (ze względu na światło obiektu) to ul. Podmiejska zostanie ograniczona do ostatniego budynku przy niej zlokalizowanego, przez co stanie się ona drogą bez przejazdu. Jednocześnie zostanie wykonany od strony południowej nowy odcinek drogi dojazdowej do miejskiego składowiska odpadów.
– Wiadukt w ciągu obwodnicy południowej nad planowaną drogą zbiorczą w ramach węzła drogowego łączącego obwodnicę południową z DW423. Skrajnia drogi zbiorczej wynosi 4,60 m. Długość ustroju nośnego wynosi 35 ÷ 40 m.
– Wiadukt w ciągu obwodnicy południowej nad drogą DW423 oraz liniami kolejowymi. Skrajnia drogi DW423 wynosi 4,60 m natomiast skrajnia kolejowa nad układem torowym wynosi min. 5,60 m. Długość ustroju nośnego wynosi 145 ÷ 160 m.
– Wiadukt w ciągu obwodnicy południowej nad ul. Jana Brzechwy stanowiącą drogę dojazdową do PGE Elektrowni Opole SA. Skrajnia drogowa wynosi 4,50 m (klasa L). Długość ustroju nośnego wynosi 20 ÷ 25 m.
– Wiadukt w ciągu obwodnicy południowej nad ul. Olimpijską. Skrajnia drogowa wynosi 4,50 m (klasa L). Długość ustroju nośnego wynosi 25 ÷ 30 m.

 

2015-09-09 22:16:53
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.