Informacja o realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola do 2017 roku” oraz zadań realizowanych na rzecz ochrony zwierząt. | www.Opole.pl

Wyszukiwarka

Informacja o realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola do 2017 roku” oraz zadań realizowanych na rzecz ochrony zwierząt.

Znowelizowana ustawa o ochronie zwierząt nałożyła na gminy obowiązek określenia corocznie do 31 marca programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Miasto Opole, jako nieliczne w kraju, od 2009 roku posiadało i realizowało własny program zapobiegania bezdomności zwierząt, określony przez Radę Miasta Opola.

„Program” dla Miasta Opola obejmował m. in.: zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca
w schronisku, znakowanie psów, sterylizację i kastrację zwierząt również w schronisku oraz sprawowanie opieki nad zwierzętami. Wszystkie zwierzęta trafiające do Schroniska w Opolu są sterylizowane/kastrowane i działania te będą prowadzone na bieżąco.

„Program” dał możliwość wypełnienia obowiązków ustawowych, a także wymieniał organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, jako realizatorów zadań związanych z ochroną zwierząt bezdomnych, które corocznie finansowane są, poprzez udzielanie dotacji z budżetu miasta Opola dla tych organizacji.

Mając na uwadze dobro zwierząt oraz wykonany ogrom pracy w mieście Opolu w zakresie opieki nad zwierzętami i przeciwdziałania ich bezdomności na przestrzeni ostatnich lat, od 2012 roku program jest  kontynuowany w szerszym zakresie przez Miasto Opole w zakresie ustawy o ochronie zwierząt, tj.: zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku dla zwierząt, zmniejszenie populacji zwierząt przez ich sterylizację albo kastrację lub usypianie ślepych miotów, trwałe oznakowanie psów, sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi oraz ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, wskazanie gospodarstw rolnych w celu zapewnienia miejsca zwierzętom gospodarskim, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych, edukację społeczeństwa.

Miasto Opole zostało laureatem Panteonu Polskiej Ekologii za praktyczne rozwiązania w zakresie kompleksowej ochrony zwierząt w 2012 roku.

W latach 2007 – 2017 w zakresie ochrony zwierząt i przeciwdziałania ich bezdomności w Opolu zrealizowano następujące zadania:

 • Działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu, funkcjonującego od 1997 r.
  w strukturach Ogrodu Zoologicznego w Opolu – zapewnienie miejsca w Schronisku dla zwierząt bezdomnych, gdzie są poddawane sterylizacji/kastracji (po 14 dniach od daty przyjęcia), mają zapewnioną stałą opiekę weterynaryjną oraz są przygotowywane do adopcji:
 • stan na 2007 r.:
Psy – przychód (szt.) Koty – przychód (szt.) Adopcja psy (szt.) Adopcja koty (szt.) Sterylizacja/kastracja psy (szt.) Sterylizacja/kastracja koty (szt.)
496 271 351 180 200 99
 • stan na 2008 r.:
Psy – przychód (szt.) Koty – przychód (szt.) Adopcja psy (szt.) Adopcja koty (szt.) Sterylizacja/kastracja psy (szt.) Sterylizacja/kastracja koty (szt.)
550 352 339 300 193 112
 • stan na 2009 r.:
Psy – przychód (szt.) Koty – przychód (szt.) Adopcja psy (szt.) Adopcja koty (szt.) Sterylizacja/kastracja psy (szt.) Sterylizacja/kastracja koty (szt.)
661 387 361 268 244 105
 • stan na 2010 r.:
Psy – przychód (szt.) Koty – przychód (szt.) Adopcja psy (szt.) Adopcja koty (szt.) Sterylizacja/kastracja psy (szt.) Sterylizacja/kastracja koty (szt.)
457 298 306 223 230 128
 • stan na 2011 r.:
Psy – przychód (szt.) Koty – przychód (szt.) Adopcja psy (szt.) Adopcja koty (szt.) Sterylizacja/kastracja psy (szt.) Sterylizacja/kastracja koty (szt.)
565 314 333 246 262 141
 • stan na 2012 r.:
Psy – przychód (szt.) Koty – przychód (szt.) Adopcja psy (szt.) Adopcja koty (szt.) Sterylizacja/kastracja psy (szt.) Sterylizacja/kastracja koty (szt.)
497 366 314 243 232 157
 • stan na 2013 r.:
Psy – przychód (szt.) Koty – przychód (szt.) Adopcja psy (szt.) Adopcja koty (szt.) Sterylizacja/kastracja psy (szt.) Sterylizacja/kastracja koty (szt.)
382 325 232 228 215 196
 • stan na 2014 r.:
Psy – przychód (szt.) Koty – przychód (szt.) Adopcja psy (szt.) Adopcja koty (szt.) Sterylizacja/kastracja psy (szt.) Sterylizacja/kastracja koty (szt.)
358 403 200 325 168 147
 • stan na 2015 r.:
Psy – przychód (szt.) Koty – przychód (szt.) Adopcja psy (szt.) Adopcja koty (szt.) Sterylizacja/kastracja psy (szt.) Sterylizacja/kastracja koty (szt.)
410 369 197 369 168 127
 • stan na 2016 r.:
Psy – przychód (szt.) Koty – przychód (szt.) Adopcja psy (szt.) Adopcja koty (szt.) Sterylizacja/kastracja psy (szt.) Sterylizacja/kastracja koty (szt.)
397 336 171 213 147 111
 • stan na 2017 r.:
Psy – przychód (szt.) Koty – przychód (szt.) Adopcja psy (szt.) Adopcja koty (szt.) Sterylizacja/kastracja psy (szt.) Sterylizacja/kastracja koty (szt.)
335 341 153 221 b. d 150

Liczba miejsc w Schronisku zatwierdzona przez Powiatowego Lekarza Weterynarii wynosi odpowiednio: 135 miejsc dla psów i 115 miejsc dla kotów. Schronisko w Opolu jest przepełnione, pomimo bardzo dobrze funkcjonującej adopcji.

Schronisko w Opolu zostało przebudowane, w celu zapewnienia właściwych warunków zwierząt w nim przebywających.

Na działalność Schroniska budżet Miasta Opola przeznacza rokrocznie środki w wysokości 450.000-555.000 zł.

 • Sterylizacja/kastracja oraz leczenie kotów wolno żyjących z terenu miasta Opola przez uprawnionych lekarzy weterynarii, we współpracy z organizacjami pozarządowymi:
2007 r. wykonano łącznie 279 zabiegów na kwotę 9.990 zł
2008 r. wykonano łącznie 350 zabiegów na kwotę 15.000 zł
2009 r. wykonano łącznie 231 zabiegów na kwotę 15.000 zł
2010 r. wykonano łącznie 219 zabiegów na kwotę 15.000 zł
2011 r. wykonano łącznie 273 zabiegów na kwotę 17.000 zł
2012 r. wykonano łącznie 196 zabiegów na kwotę 15.480 zł
2013 r. wykonano łącznie 353 zabiegi na kwotę 23.670 zł
2014 r. wykonano łącznie 385  zabiegów na kwotę  17.546 zł
2015 r. wykonano łącznie 422 zabiegi na kwotę  22 959 zł
2016 r. wykonano łącznie 500 zabiegów na kwotę 23 924 zł
2017 r. wykonano łącznie 886 zabiegów na kwotę 42 149 zł
                                Razem: 4 094 zabiegi    Kwota łączna: 217 718 zł

Realizacja systemu znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola na podstawie umów zawartych przez Miasto Opole z Polskim Towarzystwem Identyfikacji Zwierząt:

2006 r. wszczepiono łącznie 4027 szt. mikroczipów na kwotę 144.972,00 zł
2007 r. wszczepiono łącznie 2777 szt. mikroczipów na kwotę 99.972,00 zł
2008 r. wszczepiono łącznie 2003 szt. mikroczipów na kwotę 75.713,40 zł
2009 r. wszczepiono łącznie 1409 szt. mikroczipów na kwotę 55.796,40 zł
2010 r. wszczepiono łącznie 1036 szt. mikroczipów na kwotę 44.755,20 zł
2011 r. wszczepiono łącznie 925 szt. mikroczipów na kwotę 39.960,00 zł
2012 r. wszczepiono łącznie 1160 szt. mikroczipów na kwotę 65.000,00 zł
2013 r. wszczepiono łącznie 833 szt.  mikroczipów na kwotę 50.000,00 zł
2014 r. wszczepiono łącznie 833 szt.  mikroczipów na kwotę 50.000,00 zł
2015 r. wszczepiono łącznie 833 szt.  mikroczipów na kwotę 50.000,00 zł
2016r. wszczepiono łącznie 1100 szt. mikroczipów na kwotę 66.020,00 zł
2017r. wszczepiono łącznie 933 szt. mikroczipów na kwotę   51.315,00 zł
                                            Razem:  17 869 szt. Kwota łączna:
793 504,00 zł

Ponadto, w ramach Programu ograniczania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola, udzielane są dotacje z budżetu dla organizacji pozarządowych, na wspieranie lub powierzanie realizacji zadań publicznych, w ramach ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Opola otwartych konkursów ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

W ramach konkursów na zadania związane z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt oraz ochroną gatunkową zwierząt przyznano od 2007 roku następujące środki finansowe:

 • 2007 r. w ramach prowadzonych działań sterylizacji poddano 362 zwierzęta, zaszczepiono i poddano leczeniu weterynaryjnemu 60 kotów oraz zapewniono opiekę i utrzymanie dla 120 zwierząt – wydatkowano kwotę ~ 13.700 zł;
 • 2008 r. sterylizacji poddano 39 zwierząt, zaszczepiono i poddano leczeniu weterynaryjnemu 250 zwierząt, zapewniono opiekę i utrzymanie dla 160 zwierząt oraz dokarmiono 500 kotów wolnożyjących na terenie miasta Opola wydatkowano kwotę ~ 500 zł;
 • 2009 r. sterylizacji poddano 22 zwierzęta, zaszczepiono i poddano leczeniu weterynaryjnemu 229 zwierząt oraz zakupiono 1386 kg karmy w ramach akcji związanych z dokarmianiem zwierzątwydatkowano kwotę 000 zł;
 • 2010 r. sterylizacji poddano 37 zwierząt, zaszczepiono i poddano leczeniu weterynaryjnemu 473 zwierzęta oraz dokarmiono 610 kotów wolno żyjących na terenie miasta Opola, wydrukowano 1000 szt. broszurek dotyczących psa i kota mających na celu przekazanie potencjalnemu właścicielowi tych zwierząt podstawowych informacji, wskazówek i porad pomocnych przy opiece nad zwierzętami wydatkowano kwotę 000 zł;
 • 2011 r. sterylizacji poddano 72 zwierzęta, zaszczepiono i poddano leczeniu weterynaryjnemu 189 zwierząt oraz zakupiono 1592 kg karmy w ramach akcji związanych z dokarmianiem zwierząt ~000 zł.
 • 2012 r. zaszczepiono i poddano leczeniu weterynaryjnemu 468 zwierząt oraz zakupiono 2000 kg karmy w ramach akcji związanych z dokarmianiem zwierząt ~000 zł.
 • 2013 r. zaszczepiono i poddano leczeniu weterynaryjnemu 463 zwierzęta oraz zakupiono 1050 kg karmy w ramach akcji związanych z dokarmianiem zwierząt ~000 zł.
 • 2014 r. poddano leczeniu weterynaryjnemu 371 zwierząt oraz zakupiono 1100 kg karmy w ramach akcji związanych z dokarmianiem zwierząt ~000 zł.
 • 2015 r. poddano opiece weterynaryjnej 362 zwierzęta oraz zakupiona została karma w ramach akcji dokarmiania zwierząt   ~ 28.000 zł
 • 2016 r. w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych zrealizowano projekty z zakresu pomocy bezdomnym i wolnożyjącym zwierzętom, w ramach których udzielono pomocy ponad 580 zwierzętom, zakupiono karmę za kwotę około 13 500 zł. Ogólnie w ramach realizacji zadań udzielono dotacji na kwotę ~ 32.300 zł
 • 2017 r. na działalność związaną z ochroną zwierząt polegającą na udzielaniu pomocy weterynaryjnej, dokarmianiu zwierząt oraz edukacji mieszkańców w zakresie ochrony zwierząt, przeznaczono w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych kwotę ~ 50 000 zł.

W latach 2007-2017 na powyższe cele wydatkowano łącznie kwotę ok 303 000  zł

Zadania z zakresu edukacji społeczeństwa realizowano we współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. Realizacja zadań edukacyjnych polega w głównej mierze na organizowaniu zajęć, pogadanek, apeli, konkursów, jak również odbywa się poprzez ulotki i plakaty informacyjne. Głównym celem działań edukacyjnych jest podniesienie świadomości mieszkańców Opola w zakresie właściwego sprawowania opieki nad zwierzętami oraz traktowania ich w sposób humanitarny. Edukacja społeczeństwa ma również wskazywać mieszkańcom na poczucie obowiązku i odpowiedzialności, wynikających z utrzymywania lub prowadzenia hodowli psów lub kotów.

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu prowadzi i aktualizuje na bieżąco stronę internetową pod adresem: www.schroniskowopolu.pl, gdzie w ramach działań edukacyjno – opiekuńczych umieszczane są informacje o zwierzętach znalezionych i przebywających w Schronisku, adopcjach, wolontariacie, znakowaniu psów. Pod wskazanym adresem można uzyskać informacje m. in. na temat zasad adopcji oraz zwierząt przeznaczonych do adopcji, jak również informacje o zwierzętach zaginionych lub znalezionych, a także o możliwości elektronicznej identyfikacji i rejestracji psów wraz z adresami lecznic, które nieodpłatnie oznakują zwierzę.

Zapewnienie opieki nad zwierzętami realizowane jest m. in. poprzez odłów zwierząt bezdomnych z terenu miasta Opola w sposób ciągły, poprzez uprawnione podmioty, działające na zlecenia Schroniska w Opolu oraz przez Straż Miejską. Realizacja zadania dot. opieki nad zwierzętami gospodarskimi, które czasowo lub trwale utraciły właściciela, polega na ich przyjęciu do wskazanego gospodarstwa rolnego, czasowym przetrzymaniu i zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim. Cel ten realizowano przez umowy, które Miasto Opole zawarło z właścicielami gospodarstw rolnych, wskazanych w Programie w latach 2012 – 2017.

Miasto Opole, na podstawie umowy podpisanej z lekarzem weterynarii, realizuje zadanie związane z odłowem i leczeniem dzikich zwierząt. Wskutek coraz liczniejszych zgłoszeń mieszkańców w sprawie konieczności odłowu dzikich zwierząt z terenu miasta Opola, w 2017 roku przeznaczono na  ten cel środki w wysokości 153 460,00 zł.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola prowadzi postępowania związane ze złym traktowaniem zwierząt, na podstawie rozpatrywania interwencji mieszkańców lub organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. W okresie 2007-2017 przyjęto ok. 55 interwencji w spawie złego traktowania zwierząt oraz wydawano decyzje o czasowym odebraniu zwierząt (w uzasadnionych przypadkach).

Wydawane są również zezwolenia na hodowlę psów ras agresywnych, na podstawie art. 10 ustawy o ochronie zwierząt, który mówi, że prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa. Wykaz ww. ras agresywnych zawarty w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.

 

2018-02-01 10:02:04
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.