Wyszukiwarka

Harmonogram konkursów na 2017 rok

Zegar, kalendarz

Przedstawiamy aktualny harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 roku zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty

Aktualizacje w harmonogramie będą prowadzone na bieżąco.

Zachęcamy do przygotowywania się do udziału w konkursach.

Uprawnione do składania ofert są organizacje pozarządowe i inne podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Obszar pożytku – zadania publiczne realizowane w 2017 roku Planowany termin ogłoszenia konkursu*
Kultura, sztuka, ochrona dób kultury i dziedzictwa narodowego Konkurs ogłoszony

Nabór od 13 stycznia do 2 lutego 2017

Kultura, sztuka, ochrona dób kultury i dziedzictwa narodowego

Propagowanie  i podtrzymywanie tradycji i dziedzictwa kulturowego ochotniczych straży pożarnych

II kwartał 2017
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie Luty 2017
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie – Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru i innych zagrożeń II kwartał 2017
Krajoznawstwo i turystyka Luty 2017
Ratownictwo i ochrona ludności Marzec 2017
Ratownictwo i ochrona ludności – Propagowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej – informowanie ludności o istniejących zagrożeniach oraz sposobach ochrony przed nimi II kwartał 2017
Wkłady własne do projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe Marzec 2017
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 , pkt. a -32a kwiecień 2017
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – Przeciwdziałanie narkomanii

 

UWAGA!

Termin konkursu jest uzależniony od interpretacji Ministra Zdrowia. Powstała potrzeba wskazania ministerialnej wykładni zapisów ustawy o zdrowiu publicznym.

W razie pytań prosimy o kontakt z Aleksandrą Mazur z Wydziału Polityki Społecznej

77 44 35 753

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych Konkurs trwa

Ogłoszenie 5 stycznia

Nabór do 26 stycznia

2017

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Konkurs trwa

Ogłoszenie 5 stycznia

Nabór do 26 stycznia

2017

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób Styczeń 2017
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami Styczeń   2017
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego Luty 2017
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej Konkurs rozstrzygnięty.

Realizacja zadań od
2 stycznia 2017

Porządek i bezpieczeństwo publiczne Luty 2017
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym  – Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych UWAGA!

Termin konkursu jest uzależniony od interpretacji Ministra Zdrowia. Powstała potrzeba wskazania ministerialnej wykładni zapisów ustawy o zdrowiu publicznym.

W razie pytań prosimy o kontakt z Aleksandrą Mazur z Wydziału Polityki Społecznej

77 44 35 753

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości Luty 2017
Promocja i organizacja wolontariatu Marzec 2017
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – Tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców dzielnic Opola na bazie jednostek OSP; – Wspomaganie rozwoju i integracji społeczności lokalnych z jednostkami OSP II kwartał 2017
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej II kwartał 2017

*przedstawiane terminy mogą ulec zmianie w sytuacji uzasadnionych przypadków.

Przypominamy, że został rozstrzygnięty również konkurs na prowadzenie punktów bezpłatnej pomocy prawnej. Zadanie jest realizowane od 2 stycznia 2017 .

2016-12-13 17:52:53
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.